Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Изработен е проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПУП – ПР) за урегулирани поземлени имоти – УПИ ІІ – 117, УПИ ІІІ – 118 и УПИ ІV - 119 от кв. 9 по план на с. Ганчовец.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ОбА 3-38-6

гр. Дряново, 21.02.2017 год.                                                                                                                                                                                                       

 

     Община Дряново на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПУП – ПР) за урегулирани поземлени имоти – УПИ ІІ – 117, УПИ ІІІ – 118 и УПИ ІV - 119 от кв. 9 по план на с. Ганчовец. С проекта за ЧИ на ПУП – ПР  се заличат УПИ ІІ , УПИ ІІІ и УПИ ІV от кв. 9 и се обособят три нови урегулирани поземлени имоти – УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ и УПИ ХІV от кв.9, като УПИ ХІІ се отрежда за ПИ 117, УПИ  ХІІІ се отрежда за ПИ 119 и УПИ ХІV се отрежда за ПИ 118 и вътрешно регулационни линии да се поставят по имотните граници на съответните поземлени имоти, така както е показано в текстовата и графична част на  проекта, който е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Проектът за ЧИ на ПУП – ПР може да бъде разгледан в Община Дряново – стая 204 и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на връчване на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.

 

Изготвил:

Р. Иванова

Специалист в дирекция АСОС

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново