Община
Туризъм
Новини

Протест на РП-Дряново срещу раздел V „Преместване” и раздел VI „Отписване” от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново

На 13.03.2017г в ОбС-Дряново е внесен Протест от Георги Георгиев, прокурор РП-Дряново, срещу Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново - раздел V „Преместване” и раздел VI „Отписване” от Наредбата. На основание чл.185, чл.186 ал.2 и чл.193 ал.1 от Административно-процесуалния кодекс се иска отмяна като незаконосъобразна частта от раздел V - чл.24 ал.6 и от раздел VI - чл.25 ал.4 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново (приета с Решение №208/29.11.2016г на ОбС-Дряново, в сила от 01.12.2016г.)

Протестът е изпратен до Административен съд - Габрово, Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново.

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал. 1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.


 Протест от РП-Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново