Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Заседание на Общински съвет-Дряново на 28 април, петък

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 28.04.2017г (петък) от 13 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Разглеждане на Докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2016г (във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища)

1) НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-47/22.03.2017г);

2) НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№6100-52/30.03.2017г);

3) НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№6100-16/02.02.2017г);

4) НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№6100-11/12.04.2017г);

5) НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№6100-50/24.03.2017г);

6) НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№6100-39/12.04.2017г)

7) НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№6100-53/30.03.2017г);

8) НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№6100-15/12.04.2017г).

9) НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№6100-54/30.03.2017г)

Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

 1. 3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново за 2017г. (вх.№0700-43/20.04.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 2. 4. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2017-31.12.2017г (вх.№0700-27/21.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.
 3. 5. Приемане на актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2017г (вх.№0700-28/21.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ФИПКОП”.
 4. 6. Избор на физическо лице за осъществяване управлението на горски територии, собственост на Община Дряново (вх.№0800-16/24.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 5. 7. Промяна на капацитета на «Защитено жилище I за хора с умствена изостаналост” – с. Царева ливада, община Дряново (вх.№2500-46/10.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”.
 6. 8. Одобряване на спогодба по гр.д.№190/2006г, заведено от Мариана Николова Джелатова, Титка Николова Пацирева, Русчо Тихомиров Тихов, Диляна Владимирова Филипова Рашева, Милена Владимирова Филипова против Община Дряново (вх.№0700-33/24.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.
 7. 9. Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Създаване на общинско социално предприятие за подкрепена заетост в зелената система на община Дряново” по Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (вх.№0700-32/23.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.
 8. 10. Удостояване на Румяна Цанкова Цанкова-Райкова със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно (6100-13/21.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 9. 11. Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014-2020 за периода 01.01.2016-31.12.2016г (вх.№0700-29/22.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 10. 12. Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево, за 2016г (вх.№0700-30/22.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 11. 13. Приемане на Годишен финансов отчет на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД за 2016 година и разпределение на печалбата на дружеството (вх.№2700-77/19.04.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 12. 14. Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018г (вх.№0700-42/19.04.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”.
 13. 15. Предоставяне на ведомствени жилища (вх.№4800-8/30.03.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 14. 16. Утвърждаване на експертна оценка за Поземлен имот с идентификатор 23947.501.9768 по КККР на гр. Дряново с площ 5000 кв.м /пет хиляди кв.м/, заедно с построената в него сграда с идентификатор 23947.501.9768.1 с площ 359 кв.м /триста петдесет и девет кв.м/ (във връзка с Решение №238/30.01.2017г) (вх.№0700-44/24.04.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 15. 17. Съгласие за откриване на процедура за продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот: УПИ V-8 с отреждане на ветеринарна лечебница от кв.2 по регулационния план на с. Ганчовец с площ 2449 кв.м, заедно с построените в имота: жилищни сгради /ветеринарна лечебница/ - 105 кв.м и стопанска сграда – 72 кв.м (вх.№1000-8/24.04.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 16. 18. Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено на 15 май 2017г. (вх.№1500-26/11.04.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 17. 19. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет (вх.№0801-21/25.04.2017г)
  Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”.
  Становище: ПК „ФИПКОП”.

 

 

С уважение,

ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ

За Председател на Общински съвет – Дряново

(съгласно писмо №08 00-22/18.04.2017г на председателя на ОбС-Дряново Тодор Георгиев)

 


 Покана за заседанието на ОбС - Протокол №34/28.04.2017г

 Материали за заседанието на ОбС - Протокол №34/28.04.2017г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново