Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 26 май 2017г, петък

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 26.05.2017г (петък) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Предложение от ПК „ОКМДСТ” относно Актуализиране на поименния състав на Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2015-2019г, утвърден с Решение №85/30.03.2015г (вх.№0700-45/19.05.2017г.)
  Докл.: Цветан Йорданов – председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”.
 3. 3. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на Агенция за социално подпомагане, в чиято структура е Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция", Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, обезпечаващо плащане по Договор с референтен номер BG05FMOP001-3.002-0143-C02, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект на Община Дряново - "Осигуряване на топъл обяд в Община Дряново 2016 - 2019г” (вх.№0800-26/16.05.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 4. 4. Утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ V-8 с отреждане за ветеринарна лечебница от кв.2 по регулационния план на с. Ганчовец с площ 2449 кв.м., заедно с построените в него Жилищна сграда /Ветеринарна лечебница/ - 105 кв.м и стопанска сграда - 72 кв.м (вх.№0800-28/19.05.2017г) /Във връзка с Решение №286 от 28.04.2017г/
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”
 5. 5. Предложение с вх.№ОБА3-04-9/19.05.2017г относно:
                  1. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП - ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти - УПИ III и УПИ IV от кв. 8 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново и изработване на проект за подробен устройствен план - план схеми за подземно трасе на ел. кабел 20kV и за подземно трасе на водопровод ø63 мм, преминаващи през улица в урбанизираната територия на гр. Дряново - публична общинска собственост/ПОС/.
                  2. Даване съгласие за право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел 20 kV и за подземно трасе на водопровод ø63 мм, преминаващи през улица - ПОС в урбанизираната територия на гр. Дряново, необходими за захранване на новообразуван УПИ VI от кв.8 по РП на гр. Дряново, отреден за ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9791 по кадастралната карта /КК/ на града.
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 6. 6. Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Габрово, насрочено за 12 юни 2017г (вх.№1500-30/12.05.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 7. 7. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД за начина на гласуване в извънредно Общо събрание на акционерите свикано с Покана с изх.№РД-02-1305/26.04.2017г. (вх.№2700-98/16.05.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Покана за заседанието на ОбС-Дряново на 26.05.2017г (Протокол №36)

 Материали за заседанието на ОбС-Дряново на 26.05.2017г (Протокол №36)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново