Община
Туризъм
Новини

В Област Габрово ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни

През месец април тази година, в област Габрово, по проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" стартира дейност “Обособяване на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни, включващи широк спектър от специалисти”.

До края на месец май, предстои да се изготви анализ, който ще конкретизира нуждите от специализирана подкрепа и кризисна интервенция на потребителите, използващи действащите социални услуги на територията на областта. Информацията, необходима за анализа,  се събира посредством анкетна карта. След приключване на проучването и въз основа на изготвения областен анализ, предстои да се сформира екип за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, които ще посрещне конкретните потребности на потребителите от действащите социални услуги в областта – общо 16 социални услуги: Габрово – 4, община Севлиево - 7, община Дряново – 5.

Проектът "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" е изпълняван от Агенцията за социално подпомагане (АСП), по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”(ОПРЧР) 2014-2020. Дейностите стартираха в началото на месец февруари 2017 г., а реализацията му ще продължи до 31 декември 2019 г. Целта на Проекта е да се повиши качеството на социалните услуги, да се подпомогне процеса по деинституционализация на деца и възрастни, да се утвърди модела на областно планиране на социалните услуги, като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и въвеждане на добри практики. С изпълнението дейностите по проекта ще се създадат предпоставки за по­-ефективно осъществяване на реформата в системата на социално подпомагане, с трите й основни компонента – социални помощи, социални услуги и закрила на детето, като се планират дейности, който да обхванат служителите на АСП, общини, други държавни институции и доставчици на социални услуги. При реализиране на проекта, ще се подобри професионалната компетентност, знанията и уменията на администрацията.

 

 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново