Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Отмяна разпоредбите на чл.24 ал.6 и чл.25 ал.4 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново

В Административен съд – Габрово е образувано Адм.дело №93/2017г  по протест на прокурор при Районна прокуратура - Дряново срещу Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново - раздел V „Преместване” и раздел VI „Отписване” от Наредбата. С Решение №48 от 01.06.2017г Съдът отменя разпоредбите на чл.24 ал.6 и чл.25 ал.4 от Наредбата и осъжда Общински съвет - Дряново да заплати на Районна прокуратура - Дряново направените в производството разноски в размер на 20 /двадесет/ лв – такса за обнародване на съобщение за образуване и насрочване на делото в Държавен вестник. Решението на АС-Габрово не е обжалвано и влиза в законна сила на 20.06.2017г.

Съгласно разпоредбите на чл.194 от АПК съдебното решение се обнародва по начина, по който е бил обнародван подзаконовият нормативен акт, и влиза в сила от деня на обнародването му.

Дата на обявяване: 21.06.2017г.


 Решение №48/01.06.2017г на АС-Габрово по Адм.дело №93/2017г

 Протест на РП-Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново