Община
Туризъм
Новини

Отмяна разпоредбите на чл.4 ал.1 т.т.4 и 5, чл.16 ал.12, чл.24а, чл.35а и чл.55 ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (приета с Решение №42/28.01.2008г; посл.изм.и доп.с Решение №249/27.02.2017г)

 

В Административен съд – Габрово е образувано Адм.дело №106/2017г по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Габрово против текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново. С Решение №53 от 09.06.2017г Съдът ОТМЕНЯ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново /приета с Решение №42 от 28.01.2008г на ОбС Дряново/ в ЧАСТТА Й ДОСЕЖНО чл.4 ал.1 т.4 и т.5, чл.16 ал.12, чл.24а, чл.35а и чл.55 ал.1 и ал.2 от Наредбата, като незаконосъобразна и осъжда Общински съвет - Дряново да заплати на Окръжна прокуратура - Габрово сума в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото - такса за обнародване на съобщение за образуване и насрочване на делото в Държавен вестник. Решението на АС-Габрово не е обжалвано и влиза в законна сила на 29.06.2017г.

Съгласно разпоредбите на чл.194 от АПК съдебното решение се обнародва по начина, по който е бил обнародван подзаконовият нормативен акт, и влиза в сила от деня на обнародването му.

 

Дата на обявяване: 29.06.2017г.


 Протест на ОП-Габрово

 Решение №53/09.06.2017г на АС-Габрово по Адм.дело №106/2017г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново