Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 28 юли, петък

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 28.07.2017г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Ново обсъждане на Решение №305 от Протокол №38/28.06.2017г на Общински съвет – Дряново
  - Заповед №РД-02-03-130/11.07.2017г на Областния управител на област Габрово за връщане на ново обсъждане на Решение №305/28.06.2017г на Общински съвет – Дряново (вх.№2200-467/13.07.2017г);
  - Предложение от Кмета на община Дряново с вх.№2200-467/24.07.2017г относно Преразглеждане на Решение №305 от 28.06.2017г, върнато със Заповед №РД-02-03-130/11.07.2017г на Областен управител на област Габрово;
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 3. 3. Актуализиране на Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (вх.№0800-42/18.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРСКИ”.
 4. 4. Утвърждаване на маломерна паралелка в ПГИ „Рачо Стоянов” – гр. Дряново, в съответствие с чл.11 ал.1 т.2 и чл.2 от Наредба №7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (вх.№5600-88/24.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 5. 5. Включване на СУ „Максим Райкович” в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018г (вх.№5600-84/18.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 6. 6. Включване на ДГ „Детелина” в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017/2018г (вх.№2300-20/18.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 7. 7. Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2017г (вх.№0700-56/14.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 8. 8. Актуализиране на бюджета на Община Дряново в частта за капиталови разходи и на разчета за капиталови разходи за трето тримесечие на 2017г (вх.№0700-55/14.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 9. 9. Създаване на общинско предприятие за чистота (вх.№0700-57/24.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.
 10. 10. Съгласие за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-520/14.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 11. 11. Сключени договори за аренда №75/11.10.2012г, №76/11.10.2012г, №46/12.04.2013г и №147/09.10.2013г за предоставяне на временно възмездно ползване за срок от 25 години на земеделска земя - публична общинска собственост за създаване и отглеждане на лешникови насаждения (вх.№0801-27/06.07.2017г)
  Вносители: Даниела Василева, Преслава Демирева и Георги Казаков – общински съветници от ПП ГЕРБ.
  Становище: Кмета на община Дряново; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.
 12. 12. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ I- „за озеленяване, автоспирка и търговия” от кв.27а по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-14/24.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 13. 13. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната регулация за част от улица с о.т.156 и о.т.155 и образуване на нов УПИ XV от кв.39 по регулационния плана /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-13/24.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 14. 14. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-юни 2017г (вх.№0801-28/18.07.2017г)
  Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 15. 15. Отчет за изпълнения решенията на ОбС за периода м. януари 2017г – м. юни 2017г (вх.№0800-44/18.07.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Проект за дневен ред за 40-тото заседание на ОбС-Дряново, 28.07.2017г

 Материали за 40-тото заседание на ОбС-Дряново, 28.07.2017г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново