Община
Туризъм
Новини

Протест на ОП-Габрово против чл.40 и чл.59 ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На 02.08.2017г в ОбС-Дряново е внесен Протест на Милчо Генжов - прокурор в Окръжна прокуратура-Габрово против чл.40 и чл.59 ал.8  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. На основание чл.16 ал.1 т.1, чл.185, чл.186 ал.2 и чл.191 ал.2 от Административно-процесуалния кодекс с протеста се иска отмяна на чл.40 и чл.59 ал.8  от Наредбата като противоречащ на по-висок по степен Нормативен акт – чл.111 от Закона за местните данъци и такси.

Протестът е изпратен до Административен съд - Габрово, Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново.

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал.1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.

 

Публикувано на 09.08.2017г

 

 


 Протест от ОП-Габрово с вх.№1102-25/02.08.2017г

 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново