Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 02.10.2017г, понеделник

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 02.10.2017г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Утвърждаване на маломерна паралелка в ПГИ „Рачо Стоянов” – гр. Дряново, в съответствие с чл.11 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (вх.№5600-106/25.09.2017г) /в X клас/
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

3.      Предоставяне управлението на новоизградени ВиК активи, публична общинска собственост на община Дряново, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово (вх.№1500-44/26.09.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

4.      Принципно съгласие за отдаване под наем чрез търг за земите от общинския поземлен фонд, представляващи земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-65/14.09.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

5.      Съгласуване на проект на договор за наем на имоти публична общинска собственост: язовир в с. Гостилица - ПИ с №000827 и язовир в с. Скалско - ПИ с №000827 /във връзка с Решение №335 от 28.08.2017г/ (вх.№0801-43/25.09.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

6.      Промяна на годишния план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Дряново за 2017 год., приет с Решение №290 от Протокол №35/15.05.2017г на ОбС-Дряново (вх.№0700-66/25.09.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

7.      Утвърждаване на цени за продажба на дървесина по ценоразпис (вх.№0700-67/26.09.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

8.      Предложение с вх.№ОБА3-03-2/25.09.2017г относно:
1) Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод за изграждане на обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Янтра  от съществуващ водопровод, находящ се в землището на с. Скалско, община Дряново".
2) Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на трасе на довеждащ водопровод Ø9О мм, преминаващо през имоти общинска собственост в землищата на с. Скалско и с. Янтра с дължина на трасето от 5227,41 м и сервитутна площ равна на диаметъра на водопровода увеличен с 3м.
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

9.      Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за промяна на уличната и дворищната регулация за УПИ XII от кв.129 по регулационния плана на гр. Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.1219 по кадастралната карта на града (вх.№ОБА3-04-19/26.09.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

10.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулиран поземлен имот УПИ III от кв.28 по плана на с. Керека (вх.№ОБА3-04-17/26.09.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

11.  Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот УПИ II-8 от кв.10 по плана на с. Руня (вх.№ОБА3-04-16/26.09.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

12.  Отдаване под наем без търг или конкурс на помещение - част от имот частна общинска собственост, и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№0700-68/26.09.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Покана за 44-тото заседание на ОбС-Дряново на 02.10.2017

 Материали за 44-тото заседание на ОбС-Дряново на 02.10.2017

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново