Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект на промяна на Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Дряново

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Тодор Георгиев - председател на ОбС–Дряново

 

Относно: Проект на промяна на Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Дряново.

 

Мотиви:

Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Дряново е приета с Решение №511 от 30.01.2007г, на основание чл.21 ал.1 т.13 и чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57 ал.1 във вр. с чл.56 ал.2 от Закона за устройство на територията.

На 10.10.2017г в Общински съвет – Дряново е получен Протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Габрово против чл.6 т.3 б.„ж” от Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Дряново. С цитирания текст от Наредбата се забранява рекламирането на религия или религиозна общност: „Чл. 6 Не се разрешава:

1. Монтирането на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик .

2. Използването на светлинни символи или шрифтови надписи, прилагани като или наподобяващи на елементи от системата за регулиране на движението.

3. Рекламирането на:

а/ забранени за употреба вещества или препарати с наркотично или стимулиращо действие;
б/ лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

в/ полезни качества на тютюневи изделия;

г/ полезни качества на алкохолни напитки;

д/ порнографски материали;

е/ оръжие;

ж/ религия или религиозна общност;

з/ други, рекламирането на които е изрично забранено със закон.

4. Разполагането на РИЕ, които:

а/ съдържат невярна или подвеждаща информация;

б/ рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки или услуги;

в/ накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица;

г/ пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или етническа нетърпимост.”

С Протеста се иска отмяна на чл.6 т.3 буква „ж”, като противоречащ на Закона за вероизповеданията, който е нормативен акт от по-висок ранг.

 

Законът за вероизповеданията урежда правото на вероизповедание, неговата защита, както и правното положение на религиозните общности и институции и техните отношения с държавата. Съгласно чл.19 от Закона в общинските администрации се води регистър на местните поделения на вероизповеданията. Местните поделения се вписват в регистъра от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим. В чл.7 и чл.8 от Закона са уредени ограниченията и начините за ограничаване на правото на вероизповедание: „Чл.7. (1) Свободата на вероизповедание не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други лица.

(2) Религиозните общности и институции, както и верски убеждения, не могат да се използват за политически цели.

(3) Правото на вероизповедание не може да бъде ограничавано, освен в случаите по ал.1 и 2.

……………………

  Чл.8. (1) Правото на вероизповедание може да бъде ограничено, ако са нарушени изискванията на чл.7 чрез:

 1. спиране на разпространението на дадено печатно произведение;

 2. спиране на издателската дейност;

 3. ограничаване на публичните изяви;

 4. отмяна на регистрацията на учебно, здравно или социално заведение;

 5. преустановяване на дейността на юридическото лице за срок до 6 месеца;

 6. отмяна на регистрацията на юридическото лице на вероизповеданието.

(2) Производството за ограничаване се образува по искане на заинтересованите лица или на прокурора. Делото се разглежда по исков ред от Софийския градски съд.

(3) Решението на Софийския градски съд подлежи на обжалване по общия ред.”

 

Сред ограниченията на правото на вероизповедание в цитираните разпоредби не е визирана забраната за рекламна дейност.

 

 

Предложение за промяна:

Общински съвет – Дряново отменя чл.6 т.3 буква „ж” от Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Дряново.

 

 

Настоящият проект на промяна на Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Дряново е публикуван на 17.10.2017г.

Заинтересованите лица могат да представят в Общински съвет-Дряново предложения и становища по проекта на промяна на Наредбата в 30-дневен срок от публикуването.

Приложение: Протест от ОП-Габрово с вх.№11 02-34/10.10.2017г.

 


 Протест от ОП-Габрово с вх.№11 02-34/10.10.2017г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново