Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Аврора Славова от СУ "Максим Райкович" ще представлява област Габрово в Съвета на децата

Съветът на децата, към председателя на ДАЗД, е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.  В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има 5 квоти за деца от уязвими групи. Заседанията се провеждат 4 пъти годишно. Младите хора реализират редица инициативи, свързани с популяризиране на правата на детето и развитие на детското участие на общинско, областно и национално ниво.

Нови 17 момчета и момичета, в следващите 2 години, ще бъдат гласа на младите хора, при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. Те са от административните области, които в момента нямат представители. Представителите им са навършили 18 г., или изтича 2-годишния им мандат в Съвета на децата – Националният детски консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). 

Комисията на национално ниво за избор на нови членове, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и включваща видни общественици, представители на неправителствените организации, академичните общности, бизнеса и експерти, е разгледала автобиографиите и мотивационните писма на 87 деца и след гласуване е номинирала кандидати за всяка област.

Въз основа на Протокола от работата на Комисията, според разписаната Процедура, одобрена от Председателя на ДАЗД, са изпратени писма до номинираните кандидати с покана за съгласие за участие в Съвета на децата. След проведената процедура по допитване и покана за участие, е оформено окончателното класиране на новите членове на Съвета на децата. Област Ловеч остава без представител, поради отказ и на тримата номинирани от Комисията кандидати да участват в Съвета на децата. За област Габрово, новият член на Съвета на децата към ДАЗД е Аврора Славова – ученичка от Х „а“ клас на СУ „Максим Райкович“ – гр.Дряново.

Аврора Славова:
За първи път кандидатствах в Съвета на децата през 2015 г., когато беше обявено място за член от обл.Габрово. Тогава процедурата беше по-различна и документите се изпращаха по електронен път, директно на Съвета. Кандидатствахме заедно с Радослав Михаилов Стефанов, също ученик от СУ „Максим Райкович” – гр.Дряново. Той беше избран за член, а аз получих съобщение, че съм резервен член, но не съм присъствала на заседания, защото Радослав Стефанов не е отсъствал от тях.

В мотивационното си писмо изложих следните свои аргументи за кандидатурата ми:

„Ако съм член на Съвета на децата, ще се опитам да променя отношението към човешките права, но ще акцентирам и върху задълженията. Прави ми впечатление, че много мои връстници, а и много хора като цяло, обръщат повече внимание на правата си, а не и на факта, че освен тях имат и задължения.

Надявам се, кандидатурата ми да е подходяща, защото младежката политика не ми е чужда и ежедневно ми се налага да се сблъсквам и с проблеми, различни от моите. На нашата възраст е много по-лесно да споделяме помежду си, отколкото с близките хора, с които живеем. Всеки един от нас е индивидуален, със свой мироглед, със своя емоционалност и не на последно място със своята семейна среда. Откакто имам спомени, моите родители винаги са ме предразполагали към дискусия, опитват се да ми създават атмосфера на пълна равнопоставеност и зачитане на личното ми мнение, което много ми помага в общуването с връстниците и по-спокойна психическа нагласа при решаването на проблеми.

С евентуалното си членство в Съвета на децата желая да работя по проблеми, касаещи като цяло израстването на младите хора като личности, чиито решения да достигнат до всяко дете в областта. Смятам, че това не мога да постигна сама и съм уверена, че ще получа подкрепата както на директора на училището и моите прекрасни преподаватели, така и на младежките работници и специалисти в тази област.“

Надявам се в следващите две години да бъда полезна на децата от област Габрово и членството ми в Съвета на децата към ДАЗД да бъде запомнено с добри дела.

 

Аврора Славова от СУ
Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново