Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 20 ноември, понеделник

 

На 20.11.2017г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 47-мото заседание на Общински съвет-Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Промяна на Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Дряново (вх.№1102-34/07.11.2017г)
  Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 3. 3. Кандидатстване на Община Дряново пред Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект „Водопровод по улица „Шипка”, гр. Дряново” (вх.№0700-75/08.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 4. 4. Кандидатстване по обявената от Министерството на околната среда и водите процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.007 „Завършване на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци” (вх.№0700-76/-9.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 5. 5. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2017г (вх.№0700-78/10.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 6. 6. Увеличение на бюджетни кредити в Исторически музей – Дряново (вх.№0700-79/13.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „ОКМДСТ”.
 7. 7. Включване в дарителска акция за подпомагане доизграждането на Мемориален комплекс «Кан Кубрат» в село Малая Перешчепина в Украйна, във връзка с отбелязване на 105 години от откриването на гроба на кан Кубрат (вх.№0801-46/24.10.2017г)
  Вносител: Цветан Йорданов – председател на ПК „ОКМДСТ”.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; Кмета на Общината.
 8. 8. Принципно съгласие за отдаване под наем чрез търг за земите от общинския поземлен фонд, представляващи земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-72/25.10.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 9. 9. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-985/09.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 10. 10. Откриване на процедура за отдаване под наем, утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия на дял втори от масивна сграда, публична общинска собственост, находяща се в УПИ XV-63 отреден за обществено обслужване от кв.7 по плана на с. Длъгня, община Дряново (вх.№4800-33/09.11.2017г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 11. 11. Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване на месечна наемна цена на помещение частна общинска собственост - Кафе-аперитив, находящ се в кв.15 по плана на с. Скалско, община Дряново (вх.№2200-360/09.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 12. 12. Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване на месечна наемна цена на гараж - частна общинска собственост (вх.№2200-218/14.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 13. 13. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти – УПИ IV и УПИ XIII от кв.11 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, които са отредени за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.1626 и ПИ с идентификатор 23947.501.1630 по кадастралната карта /КК/ на града (вх.№ОБА3-04-23/13.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 14. 14. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на дворищната регулация за урегулиран поземлен имот - УПИ IX от кв.11 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, в който попада поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.1627 по кадастралната карта /КК/ на града (вх.№ОБА3-04-15/13.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 15. 15. Даване на съгласие за изработване на проект за частичен подробен устройствен план – план за улична регулация /ЧПУП-ПУР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20660.501.105, НТП – за второстепенна улица в урбанизираната територия, по кадастралната карта /КК/ на с. Денчевци (вх.№ОБА3-03-3/14.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 16. 16. Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – парцеларни планове /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура на проектни трасета за трасе на подземен външен водопровод и трасе  на тръбопровод за отвеждане на повърхностни води от ПИ с идентификатор 14859.501.12 до ПИ с идентификатор 14859.90.2, местност „Калдармата” по кадастралната карта /КК/ на землище с. Геша (вх.№ОБА3-38-23/14.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 17. 17. Предложение с вх.№ОБА3-03-6/14.11.2017г относно:
  1) Даване на предварително съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за преминаване на проектно трасе на подземен водопровод и на проектно трасе на подземно ел.захранване 0,4kV през общински имоти до ПИ с идентификатор 23947.101.898, местност „Кацата”, по кадастралната карта /КК/ на землището на гр. Дряново, общ. Дряново, необходими за изграждане на обекти: „Къщи за гости” в ПИ с проектен идентификатор 23947.101.898, ПИ с проектен идентификатор 23947.101.897, ПИ с проектен идентификатор 23947.101.896 и ПИ с проектен идентификатор 23947.101.895 по КК на града.
  2) Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлени имоти: ПИ с проектен идентификатор 23947.101.898, ПИ с проектен идентификатор 23947.101.897, ПИ с проектен идентификатор 23947.101.896 и ПИ с проектен идентификатор 23947.101.895, местност „Кацата” по КК на гр. Дряново за неземеделски нужди – „за обществено обслужване” /Къщи за гости/ и Частични подробни устройствени планове – парцеларни планове и план-схеми /ЧПУП-ПП и план-схеми/ за довеждащата инфраструктура на проектни трасета на електроснабдяване и водозахранване през общински имоти /публична общинска собственост/ до ПИ с идентификатор 23947.101.898, местност „Кацата”, по КК на землището на гр. Дряново, общ. Дряново.
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 18. 18. Приемане на Решение за разпореждане с имоти от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване – „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели (вх.№2500-332/15.11.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
 19. 19. Предложение от Футболен клуб „Локомотив 1927” – Дряново, входирано в Общински съвет – Дряново на 30.10.2017г, и изпълнение на Решение №230, Протокол №28 от 30.01.2017г на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-50/10.11.2017г)
  Вносители: Галин Герганов и д-р Нено Ненов – общински съветници.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 20. 20. Искане /Предложение/ от Футболен клуб „Локомотив 1927” - Дряново за дофинансиране /увеличаване на субсидията за 2017г/ (писма с вх.№5200-77/30.10.2017г и №5200-77/14.11.2017г)
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

 

 


 ПОКАНА за 47-мото заседание на ОбС-Дряново на 20.11.2017г

 МАТЕРИАЛИ за 47-мото заседание на ОбС-Дряново на 20.11.2017г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново