Община
Туризъм
Новини

Отмяна разпоредбите на чл.40 и чл.59 ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в частта им, касаеща изискването за заплащане на 2% режийни разноски

 

Във връзка с протест на прокурор при Окръжна прокуратура-Габрово против чл.40 и чл.59 ал.8  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, е образувано Адм.дело №241/2017г по описа на Административен съд – Габрово. С Решение №149 от 09.11.2017г Съдът отменя разпоредбите на чл.40 и чл.59 ал.8  от Наредбата в частта им, касаеща изискването за заплащане на 2% режийни разноски при сключването на договор за разпореждане с общинско имущество - частна общинска собственост,  и осъжда Общински съвет – Дряново да заплати на Окръжна прокуратура направените разноски в размер на 20 /двадесет/ лв – такса за обнародване на съобщение за образуване и насрочване на делото в Държавен вестник. Решението на АС-Габрово не е обжалвано и влиза в законна сила на 28.11.2017г.

Съгласно разпоредбите на чл.194 от АПК съдебното решение се обнародва по начина, по който е бил обнародван подзаконовият нормативен акт, и влиза в сила от деня на обнародването му.

 

Дата на обявяване: 05.12.2017г.

 


 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 Решение №149/09.11.2017г на АС-Габрово по Адм.дело №241/2017г

 Протест на ОП-Габрово

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново