Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Предстоящо заседание на ОбС-Дряново на 22 декември

 

На 22.12.2017г (петък) от 13 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 48-мото заседание на Общински съвет – Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново за периода 2018-2019г (вх.№0700-86/12.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 3. 3. Утвърждаване на План за противодействие на тероризма в Община Дряново (вх.№0700-88/12.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 4. 4. Създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи чрез Обществен форум и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на Фонда (вх.№0700-89/12.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 5. 5. Финансиране на самодейни колективи от НЧ „Развитие – 1869” за участия в международни фестивали в Тайланд, Албания и Чехия (вх.№0801-55/12.12.2017г)
  Вносител: Даниела Василева – общински съветник.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 6. 6. Приемане на размер за облагане с такса „Битови отпадъци” през 2018г (вх.№0700-87/12.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 7. 7. Определяне на представител на Община Дряново за участие в комисия за изработване на областна здравна карта (вх.№0400-114/06.12.2017г)
  Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 8. 8. Актуализиране на поименния състав на Комисията по провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2015-2019г, утвърден  с Решение №52/27.01.2016г и Решение №259/27.02.2017г (вх.№0801-52/14.11.2017г)
  Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 9. 9. Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България”, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, през 2018г (вх.№0700-91/15.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 10. 10. Разместване на бюджетни кредити в ДГ „Детелина” – Дряново (вх.№2300-30/13.12.2017г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”.
 11. 11. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2017г (вх.№0700-90/14.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ФИПКОП”.
 12. 12. Предоставяне на помещение в Административна сграда с идентификатор 23947.501.721.3 по КК на гр. Дряново, находяща се на ул. „Стефан Стамболов” №32 (вх.№1200-260/06.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 13. 13. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждаща инфраструктура за корекция на трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 38710.92.25, местност „Кучил”, по кадастралната карта /КК/ на землище с. Косарка за изграждане на обект: „Ферма за кози” (вх.№ОБА3-38-21/07.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 14. 14. Промяна в наименованието на социалната услуга в общността „Дневен център за деца и възрастни с увреждания” гр. Дряново в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” гр. Дряново (0700-85/06.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”.
 15. 15. Промяна в наименованието на специализирана институция за предоставяне на социални услуги „Дом за възрастни с деменция” в „Дом за пълнолетни лица с деменция” (вх.№0700-83/06.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”.
 16. 16. Промяна в наименованието и капацитета на специализирана институция за предоставяне на социални услуги „Дом за възрастни с психични разстройства” с. Радовци, община Дряново (вх.№0700-84/06.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.
 17. 17. Увеличаване на капацитета на „Преходно жилище” - с. Радовци, община Дряново, от 5 потребители на 10 потребители (вх.№0700-82/06.12.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.
 18. 18. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2018 година (вх.№0800-66/08.12.2017г)
  Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 19. 19. Приемане на Декларация от Общински съвет – Дряново в подкрепа на декларациите от Общински съвет – Генерал Тошево и Общински съвет – Добрич, във връзка с инвестиционно намерение за проучване и добив на природен газ в находище Спасово, блок Добрич (вх.№0801-53/11.12.2017г)
  Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

 


 Покана за 48-мото заседание на ОбС-Дряново

 Материали за 48-мото заседание на ОбС-Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново