Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 30 януари, вторник

 

На 30.01.2018г (вторник) от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 49-тото заседание на ОбС-Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново”, приет с решение на Общински съвет №317 от 28.07.2017г /Протокол №40/ (вх.№0800-2/10.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 3. 3. Приемане на промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (вх.№0801-11/19.01.2018г)
  Вносител: Галин Герганов - общински съветник.
  Становище: Временната комисия за промяна на Правилника на ОбС; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 4. 4. Ползване услугите на център за подкрепа на личностното развитие – Габрово, за осъществяване на кариерно ориентиране и консултиране на учениците от 1-ви до 12-ти клас в област Габрово през 2018г (0702-70/16.01.2017г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 5. 5. Даване съгласие от Общински съвет – Дряново за промени на автобусните линии от общинската транспортна схема (вх.№2700-276/11.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 6. 6. Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада, кмета на кметство Ганчовец и кмета на кметство Гостилица (вх.№0800-3/16.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 7. 7. Промяна размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-13/23.01.2018г)
  Вносител: Галин Герганов - общински съветник.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 8. 8. Утвърждаване проекта за бюджет за 2018г на община Дряново (вх.№0800-4/17.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 9. 9. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2018 година (вх.№0700-2/19.01.2019г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 10. 10. Приемане на Общински план за младежта за 2018г (вх.№0700-9/22.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 11. 11. Избиране членове на Комисия по етика към ОбС-Дряново (вх.№0801-14/23.01.2018г)
  Вносител: Галин Герганов - общински съветник.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 12. 12. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за кв.78, кв.85, кв.86, кв.92 и кв.134 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-1/23.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 13. 13. Поправка/изменение на Решение на Общински съвет – Дряново №365 по Протокол №47 от 20.11.2017г (вх.№ОБА3-03-3/23.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 14. 14. Увеличаване на капацитета на „Преходно жилище” – с. Радовци, общ.Дряново, от 5 потребители на 8 потребители (вх.№0700-7/22.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”.
 15. 15. Разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа” (вх.№0702-5/18.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”.
 16. 16. Разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания” (вх.№0702-4/18.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”.
 17. 17. Промяна в наименованието на социална услуга предоставяна общността „Защитено жилище за хора с физически увреждания” гр. Дряново в „Защитено жилище за лица с физически увреждания” гр. Дряново (вх.№0700-6/22.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”.
 18. 18. Промяна в наименованието на социална услуга предоставяна общността „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” I – с. Царева ливада, общ. Дряново, в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” I – с. Царева ливада, общ. Дряново (вх.№0700-4/22.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”.
 19. 19. Промяна в наименованието на социална услуга предоставяна общността „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” II – с. Царева ливада, общ. Дряново, в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” II – с. Царева ливада, общ. Дряново (вх.№0700-5/22.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”.
 20. 20. Промяна в наименованието на социална услуга предоставяна общността „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” – с. Гостилица, общ. Дряново, в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” – с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№0700-3/22.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”.
 21. 21. Изменение и допълване на План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018 година (вх.№0700-10/22.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”.
 22. 22. Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2017г (вх.№0700-8/22.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.
 23. 23. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода юли-декември 2017г (вх.№0801-12/19.01.2018г)
  Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 24. 24. Отчет на кмета на община Дряново за изпълнение решенията на ОбС-Дряново за периода м.юли-м.декември 2017г (вх.№0702-6/18.01.2018г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 25. 25. Одобряване на разходите за командировки на кмета на община Дряново /за периода 01.07.2017-31.12.2017/ (вх.№0801-15/24.01.2018г)
  Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”.
  Становище: ПК „ФИПКОП”.

 


 Покана за 49-тото заседание на ОбС-Дряново, 30.01.2018г

 Материали за 49-тото заседание на ОбС-Дряново, 30.01.2018г

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново