Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект за промяна в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново

МОТИВИ

ОТНОСНО: ПРОМЯНА В НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА  БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Приета с Решение №391/20.12.2013г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №42)

Промяна с Решение №178/30.09.2016г на ОбС-Дряново (Протокол №21)

         Съгласно чл.26,ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Дряново чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища   по проекта за промяна на Наредбата.

Във връзка с приета промяна на ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ (Обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г., бр. 91 от 14.11.2017 г.) и приета промяна в Закона за Общинския дълг/ Обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 1.06.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 80 от 5.10.2007 г., доп., бр. 93 от 28.10.2008 г., изм., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 17.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.11.2011 г., в сила от 26.02.2012 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 61 от 11.08.2015 г./ и по точно в чл. 19/ДВ бр.98 от 2016г./  е необходимо да се извършат промени и в НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА  БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО, като подзаконов нормативен акт, на базата на който се организира бюджетния процес в Община Дряново.

 

О С Н О В А Н И Е

 

         I. Предложените промени със Закона за публичните финанси в частта за общините касаят основно регламентиране на взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет, като целта е:

 

  1. да се обособят основните взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със ЗДБРБ (в чл. 51, ал. 1), като се предлага и дефиниция за „основни бюджетни взаимоотношения между бюджетите на общините и централния  бюджет“ (т. 24а в § 1 от допълнителните разпоредби), както и да се доразвие уредбата относно други взаимоотношения с държавния бюджет;
  2. да се определят изчерпателно условията, при които може да се извършват промени в тях, експлицитно да се посочи редът, по който се правят промените, в т. ч. органите, които са компетентни да ги извършат (чл. 51, ал. 2);

 

  1. засилване на финансовата дисциплина при изпълнението на общинските бюджети.

 

         II. На основание чл.19 от Закона за общинския дълг

         В ДВ бр. 98 от 2016г. е обнародвано изменение, съгласно което процедурата по избор но финансова или кредитна институция или финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена по реда и при условията приети от общински съвет. Изменението е в сила от 01.01.2018г.

П Р О Е К Т     Н А      И З М Е Н Е Н И Е

 

  1. В Раздел Раздел V Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

 

Чл. 31 . било (1)  Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове между общинските бюджети и държавния бюджет, се определят със Закона за  държавния бюджет за съответната година.

         Става (1) Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет за съответната година.

         Било  (2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на  друг закон или акт на Министерския съвет, ако това е предвидено със закон.

         Става (2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на раздел II на глава осма от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджета  на общината.

 

            Чл. 32. Било (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

         1.  Трансфери за :

         а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

         б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

         в) целева субсидия за капиталови разходи;

         г) други целеви разходи;

         д) финансови компенсации от държавата;

         2. временни безлихвени заеми.

         Става . (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

  1. трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи, включително за местни дейности;

д) финансови компенсации от държавата;

       2. временни безлихвени заеми.

 

  1. В Раздел VI Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

 

Чл. 39. (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл.45, ал.1 от Закона за публичните финанси, със съдействието на второстепенните разпоредители с бюджет на базата на:

         Било 1. одобрената от Министерски съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините;

         Става 1.Одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси

     

  1. В Раздел VІI Приемане на бюджета на общината

 

Създават се нови ал. 7 и ал. 8

 

(7) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.

 

(8) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 8 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.

 

  1. В Раздел IX Отчет на общинския бюджет

 

Чл. 54. Било:  (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от общинския съвет.

         Става: Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

         (2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

         1.  отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

         2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 и3 от Закона за публичните финанси;

         3. друга отчетна информация.

         (3) В доклада  по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал.3 от Закона за публичните финанси.

         (4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал.1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждане най-малко 7 дни предварително  на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение №1.

        

(5) Било: Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал.1 не по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.

                  Става: (5) Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

 

  1. Създава се нов Раздел XI ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

 

Чл. 62 (1) С тази процедура се определят условията и реда за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник при поемането на общински дълг съгласно Закон за общинския дълг.

(2) Процедурата не се прилага при избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, в случаите когато е предвидена специална процедура на международна организация.

(3) Процедурата не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

Чл. 63 (1) Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се открива чрез публикуването на покана за участие на сайта на общината.

(2) Поканата за участие задължително съдържа следната информация:

1. вид и размер на финансирането;

2. място, срок и начин за подаване на офертите;

3. методика/критерии за оценяване на офертите;

4. срок за валидност на офертите;

5. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.

(3) Задължително приложение към поканата за участие е решението на общинския съвет за поемане на общински дълг.

(4) Задължителни условия за участие в процедура за избор на финансов посредник, в случай на поемане на общински дълг чрез издаване на общински ценни книжа, са следните обстоятелства:

1. членство в „българската фондова борса - София" АД и „Централен депозитар" АД;

2. притежаване на опит при издаване на общински ценни книжа.

(5) Обстоятелството на притежаване на опит при издаване на общински ценни книжа се доказва чрез представянето на списък, приложен към подадената оферта, на емисиите общински ценни книжа, чието издаване финансовият посредник е организирал.

Чл. 64 (1) Кметът на общината издава заповед, съгласно която назначава комисия за разглеждане и оценка на подадените оферти и класиране на участниците.

(2) Комисията се състои от трима членове като се определят и двама резервни членове.

(3) В състава на комисията задължително се включват правоспособен юрист и лице със счетоводно/икономическо образование.

(4) За работата си комисията съставя протоколи.

Чл. 65 (1) Не може да бъде член на комисията лице, което:

1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг;

2. е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с финансова или кредитна институция или финансов посредник.

(2) Членовете на комисията представят декларация за липса на обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 66 (1) Решенията на комисията се взимат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.

(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.

Чл. 67 Водещ критерий за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник е най-ниско предложеното възнаграждение от участник в процедурата.

Чл. 68 (1) След определяне на класирания на първо място участник, комисията предлага на кмета на общината да издаде заповед за обявяване на резултатите от класирането на участниците.

(2) В случай на неподадени оферти или при подаване на оферти единствено от участници, които не отговарят на условията за участие, комисията предлага на кмета на общината да издаде заповед за:

а/ прекратяване на процедурата;

6/ повторно публикуване на поканата за участие с удължаване на срока за подаване на оферти;

в/ изпращане на поканата за участие до определени финансови или кредитни институции или финансови посредници.

Чл. 69 (1) Кметът на общината, съгласно предложението на комисията, издава заповед, с която обявява резултатите от проведената процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

(2) В тридневен срок от издаването на заповедта последната се изпраща на всички участници, подали оферти за участие в процедурата.

Чл. 70 (1) В срок до 30 дни от датата на изпращане на заповедта кметът на общината сключва договор с класирания на първо място участник като условията на договора следва да бъдат в съответствие с подадената от участника оферта и решението на общинския съвет за поемането на общински дълг.

(2) При провеждане на процедура за избор на финансов посредник в случай на поемането на дълг чрез издаване на общински ценни книжа като задължение на финансовия посредник в договора се включва изготвянето на проспект за предлагане на емисията ценни книжа и организиране на тяхното пласиране.


 Мотиви

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново