Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 26 февруари, понеделник

 

На 26.02.2018г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 50-тото заседание на ОбС-Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2.  
 3. 2.Заповед №РД-02-03-26 от 14.02.2018г на Областния управител на област Габрово за връщане за ново обсъждане на Решение №391 от Протокол №49/30.01.2018г на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-11/16.02.2018г)
 4.  
 5. 3.Кандидатстване на Община Дряново с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (вх.№ОБА3-04-1/21.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
 6.  
 7. 4.Утвърждаване на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години 2019-2021 (вх.№0700-16/19.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.
 8.  
 9. 5.Промяна на разпределението на обектите предвидени в инвестиционната програма по дейности и функции (вх.№0700-18/19.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.
 10.  
 11. 6.Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново за 2018г (вх.№0700-12/12.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ“.
 12.  
 13. 7.Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново през 2017г (вх.№0700-13/12.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“.
 14.  
 15. 8.Приемане на План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2018г и Отчет за 2017г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (вх.№0700-19/20.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.
 16.  
 17. 9.Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2018-2019 год. (вх.№0700-17/19.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
 18.  
 19. 10.Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Дряново за 2018г (вх.№0700-21/21.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.
 20.  
 21. 11.Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 20/2827 идеални части от УПИ III от кв.70 по плана на град Дряново, община Дряново (вх.№2200-973/20.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
 22.  
 23. 12.Одобряване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ II-8 от кв.10 по плана на с. Руня (вх.№ОБА3-38-29/21.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ“.
 24.  
 25. 13.Покана за провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, насрочено за 28 февруари 2018г (вх.№1500-4/12.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“
  .
 26.  
 27. 14.Годишен отчет за 2017г на Кмета на община Дряново за изпълнение на програмата за управление за мандат 2015-2019 (вх.№0700-20/20.02.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 


 Покана за 50-тото заседание на ОбС-Дряново, 26.02.2018

 Материали за 50-тото заседание на ОбС-Дряново, 26.02.2018

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново