Община
Туризъм
Новини

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2017г

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО

 

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

ЗА 2017 ГОДИНА

 

На основание чл.14 и чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващи три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2017г, което ще се проведе на 27.03.2018г /вторник/ от 17 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

 

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане /до 23.03.2018г, петък/.

 

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет Дряново

 

Дата на публикуване: 19.03.2018г.


 Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2017 на Община Дряново

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново