Община
Туризъм
Проекти на наредби

Предложение на Кмета на община Дряново за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ Д-Р ИВАН ИЛИЕВ НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Мотиви: На свое заседание през месец май 2014 година Общински съвет - Дряново с Решения № 447  и №448 от Протокол №46/15.05.2014 година предложи промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество относно реда за продажба на земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
С цел постигане на публичност и прозрачност, както и оповестяване на имотите с цел избягване на бъдещи спорове относно тези имоти, е целесъобразно те да се обявяват на интернет страницата на Общината и информационното табло в сградата на Община Дряново, минимум един месец преди внасяне на предложението до ОбС Дряново за искане на съгласие за продажба на имотите.
За целта е необходимо да се внесе промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Основание: чл.21 ал.1 т.8  и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1  от Закона за общинската собственост.

Проект на промени: Предлагам ОбС да приеме допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като създава нов член:
„Чл.28а  При продажба на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имотите да бъдат публично оповестени на интернет страницата на Общината и информационното табло в сградата на Община Дряново, минимум един месец преди внасяне на предложението за искане на съгласие от ОбС Дряново за продажба на имотите.”


 Предложение

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново