Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект за промяна на Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Енчев - общински съветник от Общински съвет - Дряново

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

МОТИВИ: Във връзка със зачестилите случаи на незаявяване от собствениците на земеделски земи на собствеността си в Общинската служба по земеделие гр. Дряново и неотразяването им по картата на възста¬новената собственост и кадастралната карта и отразяването им като земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и възникналите спорове между тях и общината, с цел запазване интересите на двете страни, предлагам да бъдат направени промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за общинската собственост.

ПРОЕКТ НА ПРОМЕНИ: Предлагам ОбС да приеме промяна на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като приеме нов чл.32 със следното съдържание:
,,Чл.32 (нов) (1) Разпореждането със земи по чл.19 от ЗСПЗЗ се извършва след проверка и заключение на Комисия, назначена от Кмета на общината, че земята, предмет на продажбата в момента е изоставена, не се владее или ползва. При констатация, че земята се владее или ползва, Комисията представя доклад на Кмета и Общинския съвет за правното основание на владението или ползването, както и данни за лицата, които ползват или владеят имота.
(2) Решението за продажба на земеделските  имоти по  чл.19 от ЗСПЗЗ се съобщава по реда на ГПК на лицата, ползващи или владеещи имота и се обявява чрез общинските средства за масова информация,  вкл.  сапта на общината на всички заинтересовани, които имат срок от 2 месеца от датата на съобщението, респ. публикацията, да предявят своите претенции.
(3) При възникване на съдебен спор, продажбата се спира до произнасянето на съда с влязъл в сила съдебен акт.,,


 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново