Община
Туризъм
Административни актове

ISO сертификати

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Политиката по управление на Община Дряново е насочена към постигане на високо качество в дейността на всеки служител, при осигурени ЗБУТ с цел удовлетворяване на изискванията на Клиентите при предоставяне на услуги, съобразно потребностите и очакванията на заинтересованите страни.

В този смисъл, Ръководството на Община Дряново провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

      Качество в работата

- Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на Община Дряново;

- Оптимизиране на процесите в Община  Дряново – за адекватност, целесъобразност и съответствие с регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;

- Прилагане на изискванията за качество към предоставяните услуги: административни, технически, публични и интегрирани.

      Служители

- Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата;

- Ефективно идентифициране, оценяване и управление на риска на работните места и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- Осигуряване на пълно съответствие с изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен или друг овластен орган по отношение управлението на условията на труд.

- Ефективно изпълнение на дейностите по идентифициране, оценка и управление на риска на работните места.

      Клиенти

- Ефективно и ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на Клиентите;

- Създаване, поддържане и развитие на отношенията с Клиентите на основата на коректност и прозрачност;

- Събиране на информация от клиентите за удовлетвореността от предоставените им услуги.

      Анализ и оценка

- Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от извършваните дейности по отношение повишаване на качеството и здравословни и безопасни условията на труд и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на Общинска администрация - Дряново,  търсене на персонална отговорност.

За ефективното провеждане на Политиката по управление, Ръководството на Община Дряново определя следните основни цели на управлението:

- Ефективно да се използват всички възможности за повишаване на инвестиционната привлекателност на Община Дряново и привличане на ресурси от национални и международни фондове и програми;

- Да се осигури усвояване на привлечените от национални и международни фондове и програми ресурси при контролирани условия;

- Да се повиши удовлетвореността на Клиентите от предоставяните услуги;

- Постоянно да се усъвършенстват технологичните процеси в Община Дряново, чрез поддържането и внедряването на съвременни технологични решения в областта на компютърната техника, софтуерните продукти и комуникациите;

- Да се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд в привлекателна съвременна работна среда;

-  Да се повишава квалификацията на служителите и тяхната мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в работата, чрез професионално обучение и адекватно стимулиране.

За реализиране на тези цели, Ръководството на Община Дряново е внедрило, поддържа и непрекъснато подобрява система за управление, съответстваща на изискванията на Международните Стандарти ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007.

Като Кмет на Община Дряново, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по управление на Община Дряново.

03.02.2016 год.                        Кмет на Община Дряново:                   /п/

                                                                                                        Инж.Мирослав Семов

 

Сертификати ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 :


 ISO 9001:2008

 OHSAS 18001:2007

 ISO 9001:2008 eng

 OHSAS 18001:2007 eng

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново