Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново

 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21 ал.1 т.13 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

 

МОТИВИ:

Съгласно разпоредбите на чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, кметовете на общините организират, ръководят и контролират опазването на селскостопанското имущество на територията на общината, организират опазването на селскостопанското имущество, организират и ръководят полската охрана, издирват нарушителите, налагат административни наказания и вземат мерки за възстановяване на вредите.

Сега действащата в община Дряново Наредба за организиране охраната на полските имоти и селскостопанската продукция на територията на Община Дряново е приета през 2002г (приета с Решение №273 от Протокол №35/12.04.2002г). Вече 16 години наредбата не е променяна и актуализирана. Считам, че е целесъобразно тя да бъде отменена и общинският съвет да обсъди и приеме нова наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество. През 2016г в общинския съвет беше получена примерна общинска наредба за опазване на селскостопанското имущество, разработена от екип на Национално сдружение на общините в Република България. При изготвянето на примерната наредба, екипът е обобщил налични към момента подобни общински наредби, както и актове на кметове, прилагащи водещи практики при опазване на селскостопанското имущество, съгласувал е примерния нормативен акт с представители на МЗХ и на МВР.

Съгласно разпоредбите на чл.21 ал.1 т.13 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура, решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, решения и др.

Във връзка с гореизложеното предлагам настоящия проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на Наредбата в Общински съвет - Дряново в срок до 09.07.2018г включително (30-дневен срок от публикуването ù).

Дата на публикуване: 07.06.2018г.

 

 


 Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново