Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 30 юли, понеделник

 

На 30.07.2018г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 56-тото заседание на ОбС-Дряново, свикано от председателя на съвета Георги Казаков, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 2. 2.Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово, насрочено за 20 август 2018г (вх.№ЕО-ДР-36/19.07.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

   
 3. 3.Приемане на становище от Общински съвет – Дряново по Бизнес план за регулаторен период 2017-2021г на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово /Във връзка с писмо с изх.№РД02-3071-3 от 10.07.2018г на Управителя на дружеството/ (вх.№2700-175/10.07.2018г)
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

   
 4. 4.Урегулиране на движението на МПС и пешеходци в гр. Дряново, съобразно разпоредбите на закона за движение по пътищата (вх.№0801-34/20.07.2018г)
  Вносител: Михаил Ганчев – общински съветник.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

   
 5. 5.Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2018/2019г (вх.№5600-73/20.07.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

   
 6. 6.Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 2018/2019г (вх.№2300-10/20.07.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП.

   
 7. 7.Кандидатстване на Община Дряново с проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, наименование на процедурата BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ (вх.№0700-52/12.07.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“.

   
 8. 8.Представяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2018г (вх.№0700-55/19.07.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

   
 9. 9.Откриване на процедура за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 23947.501.928 по КК на град Дряново, заедно с построените в него сграда с ид.23947.501.928.1 /Ромунова къща/ и навес, целият с площ 413 кв.м (вх.№5800-30/19.07.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

   
 10. 10.Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет за периода м. януари 2018 – м. юни 2018г (вх.№0700-56/20.07.2018г)
  Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

   
 11. 11.Неправомерно изразходени средства от план-сметката за чистота за 2016г и Допълнителни мотиви към предложението (вх.№0801-25/16.05.2018г; вх.№0801-25/28.06.2018г)
  Вносител: Тодор Георгиев – общински съветник.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на общината.

   
 12. 12.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-юни 2018г (вх.№0800-31/19.07.2018г)
  Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

 


 Покана за 56-тото заседание на ОбС на 30.07.2018г

 Материали за 56-тото заседание на ОбС на 30.07.2018г

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново