Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжността ръководител на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) - Габрово

О Б Я В А

 

 

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжността ръководител на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) - Габрово

 

Длъжността се заема на ½ щ. бр. ръководител на ЦНСТДМУ „Мирни дни“, съответно на ½ щ. бр. ръководител на ЦНСТДМУ „Хризантема“.

Основна цел на длъжността:

 • Организира, ръководи и контролира дейностите, извършвани в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.
 • На основание чл. 18а от Закона за социално подпомагане, изпълнява функциите на работодател на персонала (урежда трудовите правоотношения с работещите в социалната услуга, съгласно изискванията на Кодекса на труда).
 • Отговаря за изграждане на среда, близка до семейната.
 • Следи за спазването на критериите и стандартите за предоставянето на услугата.

Изисквания към кандидатите:

 • висше образование с хуманитарна насоченост;
 • минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър;
 • минимален професионален опит - 2 години професионален опит по специалността и 1 година управленски опит;
 • компютърна грамотност (много добри умения за работа с Word и Excel).

      Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • умения за работа с деца и младежи в неравностойно положение;
 • умения за работа в екип;
 • нагласи за работа с близки и роднини на децата и младежите;
 • комуникативни и организационни умения;
 • способност да работи добре под напрежение.

Основно месечно трудово възнаграждение - 1030.00 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление - свободен текст;
 • автобиография;
 • копие от документ за придобито образование;
 • копие от документи, удостоверяващи професионален и управленски опит;
 • копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации (при наличие на такава).

Документите се приемат до 18.10.2018  г. в деловодството на Община Габрово.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят до 22.10.2018 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg (раздел „Актуално“/“Кариера“).

 

 

За справка:

 •  тел.: 066/818 399; 818 442 - дирекция „Образование и социални дейности“ (относно естеството на работа);
 •  тел.: 066/818 315 - отдел „Управление на човешките ресурси“ (по въпроси, свързани с документите за назначаване).
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново