Община
Туризъм
Акценти

Обява за набиране на персонал за общинско предприятие „Зелено Дряново“

Обява

за набиране на персонал за  общинско предприятие

„Зелено Дряново“

 

Община Дряново в качеството й на бенефициент по проект „Създаване на общинско социално предприятие за подкрепена заетост в зелената система на община Дряново“ , съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0707-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. ПЕРСОНАЛ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА РАБОТА В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ В ТОВА ЧИСЛО:

 

- Хора с увреждания с право на работа;

- Лица в неравностойно положение на пазара на труда, приоритетно безработни с ниско образование;

- Самотни родители на деца до 5 години;

- Безработни лица над 54 години;

- Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация;

- Други групи безработни лица- без никакво образование и лица неактивни.

 

2. Работник озеленяване – 1 щатна бройка за период  от 12 месеца

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

– умение за работа в екип;

– комуникативност;

– мотивация за работа;

– познания  в сферата на озеленяването  ще се считат за предимство.

 

Необходими документи:

 

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец/;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;

- документ за самоличност - заверено копие;

- служебна бележка /удостоверение/ относно регистрация в Дирекция ”Бюро по труда”;

- експертно  решение ТЕЛК/НЕЛК - заверено копие, ако  е  приложимо;
– други приложими документи.

 

Описание на длъжността:

 

Поддържане на паркови и градински площи, отглежда дръвчета, храсти, цветя и други растения, извършва дейности по изграждане на нови зелени площи, текущи операции по плевене, торене и поливане на тревни площи,  дървета, храсти и саксийни декоративни цветя. Периодично коси тревните площи като им предава естетически вид, отговаря за чистотата на градинските площи. При необходимост изпълнява и други възложени задачи, изпълнява обща сезонна работа при изпълнение на други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността и имащи отношение към дейността на общинското   предприятие за озеленяване и благоустройство.

Работа с техниката, свързана с озеленяването/резачка, храсторез, моторна косачка и др./;

II. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

 

Място и срок за подаване на документи за участие:

 

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00ч. в информационен център на Общинска администрация гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19 в срок до 17.00ч. на 01.11.2018 г.

Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Дряново.

 

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Дряново:

www.dryanovo.bg

 

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в информационен център на Общинска администрация гр. Дряново.

 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Дряново – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

 

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на входа на сградата на Община Дряново и на електронната страница на Община Дряново.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново