Община
Туризъм
Административни услуги "Местни данъци и такси"

ОБА 13.3 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство - (КАО)

Нормативна уредба:

● Чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
● Чл.3 от Приложение №2 на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/;
● Чл.52 , т. 52.1 на Приложение № 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Искането може да бъде подадена чрез поща с обратна разписка на адрес 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32. Данъчнозадължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписано искане на адрес mdt@dryanovo.bg.

Описание на резултат от услугата :

Издаване на Удостоверение за данъчна оценка.

Необходими документи:

● Искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото;
● Актуална скица (от Агенция по геодезия картография и кадастър);
● Решение на Поземлена Комисия на земеделски земи (за сверка);
● Удостоверение за характеристики на земеделска земя (от поземлена комисия или Агенция по геодезия картография и кадастър) ;
● Таксационно описание и удостоверение за идентичност – за гори;
● Удостоверение за наследници (по служебен път);
● Удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че лицето е заветник по смисъла на закона – оригинал. Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя /трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение/, както и завещаните части на имота;
● Удостоверение от съда за издаване на удостоверение за данъчна оценка – оригинал;
●При незавършено строителство – констативен протокол от общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на сградата, издаден не по – късно от 3 месеца преди датата на искането (по служебен път);
● Декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на изготвянето на данъчната оценка – в случаите на незавършено строителство, учредяване на право на строеж, застроени земеделски земи, земеделски земи с друго предназначение и др.

Забележка:

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. . В случаите, когато наследодателя е бил с последен постоянен адрес на територията на Община Дряново удостоверение за наследници се предоставя служебно. В случаите, когато скицата е за имот в населено място с наличие на влязъл в сила регулационен план, но без влязла в сила кадастрална карта – данните за имота могат да се получават служебно, но срока за издаване на ДО започва да тече след изтичане на срока за получаване на скица за която е заплатено за обикновена услуга.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До 30 юни на съответната година, а за имоти за които е заплатен целият размер на дължимите данъци и такси – до 31 декември на съответната година.

Срок на изпълнение:

До края на работния ден (след предоставяне на всички необходими данни и документи) – за удостоверение за което е заплатено за бърза услуга;

От 1 до 7 дни от подаване на искане по образец – за всички останали случаи.

Такса:

За земеделски земи и гори:     5.00 лв. – обикновена услуга

                                                           10.00 лв. - бърза услуга


За останалите имоти и права:  10.00 лв. – обикновена услуга

                                                           20.00 лв. - бърза услуга

Таксата се заплаща на касата на служба Местни данъци и такси след подаване на искането или по банков път :

*банкова сметка: IBAN : BG60 SOMB 9130 8449 6897 44
Общинска банка АД - Филиал Габрово BIC: SOMBBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги


 Искане

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново