Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Административен капацитет

Проект „Община Дряново - прозрачна и ефективна местна администрация”

Проект „Община Дряново - прозрачна и ефективна местна администрация” с Бенефициент - Община Дряново, Договор  № А 12-22-82/10. 05. 2013 г. на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обща стойност на проекта: 87 021. 89 лв.
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца.
Обща цел на проекта:
Повишаване на административния капацитет на общинските служители за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.
Специфични цели:
1. Подобряване на професионалната пригодност на общинските служители в Община Дряново.
2. Мотивиране на служителите за качествено и ефективно изпълнение на професионалните задължения.

22.01.2014 г.
Обучения на служителите от общинска администрация Дряново по проект № А12-22-82/10.05.2013 г „Община Дряново – прозрачна и ефективна държавна администрация” финансиран от ОП „Административен капацитет”.
От 9 януари 2014 г. до 13 март 2014 г. в Интернет центъра при НЧ „Развитие - 1869“ - гр. Дряново се провежда обучението на 8 служители на общинска администрация - Дряново за придобиване на компетентности за електронно управление.
Обучението е част от дейност 3 по проект № А12-22-82/10.05.2013 г. „Община Дряново - прозрачна и ефективна държавна администрация”, по ОП „Административен капацитет“, финансирана от ЕСФ на ЕС и се изпълнява от квалифицирани преподаватели на ЦПО към СТИК ЕООД - гр. Варна.
Учебният план включва теоретични и практически занятия за придобиване на компетентности за електронно управление, предоставяне на електронни услуги на гражданите, обработване на електронно подписани документи. Наред с това, служителите на администрацията ще повишат своите умения за работа с MS Word 2007-2010, МS Excel 2007-2010, Power point.
Основната цел на обучението е улесняване на комуникацията и подобряване административното обслужване на жителите на малките населени места на територията на община Дряново и в него участват кметовете на кметства и техническите  сътрудници в кметствата.

23.04.2014 г.
Покана за участие в заключителна пресконференция по проект № А12-22-82/10.05.2013 г. „Община Дряново - прозрачна и ефективна местна администрация“


 Покана

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново