Община
Туризъм
Социални услуги, предоставяни в общността

Дневен център за стари хора - гр. Дряново

Разкрит със Заповед на изпълнителния директор на АСП №РД01-88, считано от 01.03.2005 год. Услугата се управлява от Дружество за социално подпомагане Дряново от 2005 г.
В Дневния център се предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване през деня, свързани с осигуряване на топла храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности на старите хора. Осигурява включваща, преодоляваща изолация и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на старите хора. Дейности: индивидуални и групови консултации, трудотерапия, арттерапия и културни мероприятия, административни услуги, доставка на топъл обяд.

Целева група:
• Самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти хора, социално изолирани и лишени от социални контакти, напуснали активния живот.
• Хора в нетрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаиморомощ.
• Възрастни хора запазили активното си отношение съм социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви.
Капацитет - 40 потребители, обслужвани от 4 специалисти.

Дневният център се помещава в едноетажна самостоятелна сграда от 208.00 кв. м. площ, предоставена от Областна администрация - гр. Габрово за безвъзмездно ползване.

Сградата се състои от 6 помещения, обособени както следва :
• Дневна зала за провеждане на социална работа и контакти;
• Рехабилитационна зала за провеждане на групови и индивидуални оздравителни програми и кинезитерапевтични дейности;
• Кабинет за индивидуална медико-социална работа и рехабилитационна поддържаща терапия;
• Кухненски бокс за предоставяне на топла храна и провеждане на кулинарни занимания с потребителите;
• Малък офис за обслужващия персонал.
• Наличие на собствен транспорт - МПС „Фолксваген” рег. № ЕВ 02 49 АМ, собственост на Сдружението, с 8 +1 места, няма платформа. 

В Дневния център се предоставят следните видове социални услуги:
• Предоставяне на топла храна на обяд, осигуряване на транспорт и
извозване на потребителите от домовете; осигуряване на благоприятна микросреда за пребиваване в социалното заведение;
• Осигуряване на периодично здравно наблюдение и ежедневна здравна измерване на кръвно налягане и пулс; ежемесечно измерване на тегло и кръвна захар при нужда; прилагане на превантивни мерки и насочване за последващо лечение и хоспитализация при нужда;
• Провеждане на групова и индивидуална лечебна гимнастика за обща поддържаща терапия и комплексни упражнения по групи заболявания; 
поддържане на активен двигателен режим чрез организиране на разходки на открито, излети и екскурзии до близки местности и атракции;
• Предоставяне на социални услуги и консултации по социални, здравни, административни и пенсионни въпроси ;
• Организиране на дейности за осмисляне на свободното време и социална интеграция на потребителите - организиране на празници и чествания, 8рещи със сродни организации и Дневни центрове в страната за обмяна на положителна практика, срещи с изявени Дряновци и представители на местната власт.

Адрес:
гр. Дряново, ул.”Матей Преображенски” №34 
Телефон: 0676 74158, факс-0676 74158
Управител - Мария Друмева
E-mail: mariq_drumeva@mail.bg

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново