Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Спазване на правила и мерки за пожарна безопастност през есенно-зимния отоплителен сезон

През есенно-зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност.
Районна служба  “Пожарна безопасност и защита на населението” –Дряново  Ви обръща внимание на основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон и ползването на отоплителните уреди.
I. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:
- разстояние от горими предмети не по-малко от 50 см /или по инструкциите на завода производител/. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
- задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;
- стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците).
Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени капаци.
В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.
Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.
Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в контейнерите за битови отпадъци!
         Не оставяйте около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. горими или леснозапалими материали.
         Във фурните на печките за твърдо гориво да не се сушат дърва за подпалки.
II. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
         Нафтата е висококалорично гориво с относително ниска цена. Безопасното и ползване трябва да бъде съобразено обаче с високата и пожарна опасност като леснозапалима течност. Не по-малко опасни са нагретите пари, което може да доведе и до взрив.
         Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни.
         Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термо защитата и автоматиката на уреда.
III. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
         Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
         При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
         Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
         Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
         При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.
         Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците.
         Контактите трябва да са тип “ШУКО”, по възможност директно от контакта, а не чрез разклонители.
         Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.
         Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.

ІV.ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):
- Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти.

- Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
- Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
- Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота „терен” (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.
V. АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ
   Това е най-рисковата група при пожар!
   Обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това  Особено важно е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с телефон 112.
  При пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки.
  Използваните отоплителни уреди да са стандартни и да бъдат поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали.

   Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени.
   Подменете амортизираните и морално остарелите електро и отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита.
   С времето изолацията на стари електрически шнурове се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.
   Поемете своята отговорност в грижата за Вашите близки!


Граждани, спазвайте правилата за пожарна безопасност. Не позволявайте пожар да унищожи имуществото Ви или да бъде причина за смъртта на вашите деца и близки!
Не забравяйте да полагате постоянни грижи за децата си и възрастните си родители и близки!
Ако възникне пожар във вашия дом или имот, обадете се на телефон 112 и изчакайте силите на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на безопасно разстояние!


 Брошура

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново