Община
Туризъм
Социални услуги, предоставяни в общността

Домашен социален патронаж - гр. Дряново

Домашен социален патронаж е социална услуга предоставяна в общността. Капацитетът му е 80 души. В момента се обслужват 62 лица. Домашен социален патронаж реализира обществен ангажимент към хората с увреждания и възрастните, като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда, чрез пакета от услуги, които предоставя: 

• Доставяне на топла и диетична храна по домовете - пет дни в седмицата /без почивни и празнични дни /;
• Почистване на жилищното помещение, обитавано от обслужваното лице – минимум 1 път седмично;
• Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
• Взаимодействие със здравни, социални и други институции;
• Битови услуги - заплащане на сметки за вода, ел. енергия, телефон, закупуване на лекарства, хранителни продукти и стоки от първа необходимост;
• Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;

Право на тези социални услуги имат:
  1. Лица над 60-годишна възраст;
  2. Хора с трайно намалена работоспособност над 71 %;
  3. Деца инвалиди
Ветераните от войните и военноинвалидите ползват предимство при включване в услугата.

Необходими документи:
  1. Заявление - декларация по образец.
  2. Един брой актуална снимка;
  3. Копие на документ за самоличност;
  4. Медицинско удостоверение от личен лекар;
  5. Документ за собственост (за справка);
  6. Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК;
  7. Копие от удостоверение за участник в Отечествена война;
  8. Извлечение от НОИ за последен актуален размер на пенсия.

Адрес:
Сградата на бившата болница
тел. 0878 159 018

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново