Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект за промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

Мотиви към предложение за промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново :

 

В ДВ бр.98 от 27.11.2018г. са публикувани измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси (чрез закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане) отнасящи се до :

-          промяна в реда за деклариране на имоти за целите на облагане с данък върху недвижимите имоти.

-          промяна в реда за облагане на леките автомобили, товарните автомобили до 3,5 т. (въвеждане на имуществен компонент и компонент за екологичност на данъка върху превозните средства), както и на товарните автомобили до 12 т.

-          отлагане за пореден път на сроковете за въвеждане на промени в модела за облагане с такса битови отпадъци (този път МС има срок до 2021г. да издаде подзаконовата нормативна уредба), както и малки промени отнасящи се до привеждане на правните норми (за данък при придобиване, данък върху наследствата и патентния данък) към наложили се от години обществени отношения;

На база измененията и допълненията в закона следва да се актуализира в съответствие с изменените законови разпоредби и “Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново”

Най важната промяна е свързана с модела на облагане с данък върху превозните средства :

- въвежда се имуществена и екологична компонента на данъка за леките автомобили, като отпадат съществуващите „екологични“ преференциални размери на данъка.

- в частта за „имуществените“ коефициенти са преподредени  незначително категориите на автомобилите според мощността (премахнат е най-ниският етаж до 34 kW и са добавени такива за над 150 kW и над 245 kW) като са запазени досегашните минимални и максимални ставки за съществуващите етажи на мощността (в които граници Общински съвет може да определи началните размери на данъка в лв. за kW).

- в частта за „имуществените“ коефициенти е променен  в известна степен и коефициентите за възрастта на автомобилите като са изцяло променени и категориите според възрастта.

- в „екологичната“ част на коефициентите се предвижда отпадане на съществуващите облекчения за автомобили до 74 kW с действащи катализаторни устройства или екологични категории на двигателя Евро3/4 или Евро5/6. Съществуващата до момента система се заменя с коефициенти за всяка от категориите (без съобразяване с мощността) Евро6/ЕЕV; Евро5; Евро4; Евро3 и Евро2/1/неотговарящи. Тук е дадена възможност Общински съвет може да определи индивидуалните коефициенти за всяка екологична категория в допустимите от закона рамки.

- облагането на товарните автомобили до 3,5 т. е приравнено на облагането на леките автомобили (досегашната разпоредба Общински съвет на предвиждаше 11 лв. за всеки започнат тон товароносимост).

- предвидено е за товарните автомобили до 12т. данъкът да дa се определя за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

- предвидени са и правни норми „изравняващи“ третирането на екологичните категории за автомобилите с тези на мотоциклетите, товарните автомобили и автобуси

Закона предвижда до 31.01.2019г. размерите на данъка по отделни категории мощности на автомобилите и коефициентите за екологичност да бъдат определени от Общински съвет Дряново в рамките на предвидените от закона допустими стойности.

Промяната в модела за облагане на моторните превозни средства ще засегне огромна част от собствениците на МПС и е най-същественото решение във връзка с изменението на наредбата. Ако бъдат запазени досегашните ставки за kW и се утвърдят минималните коефициенти за екологичност облагането на леките автомобили, при съществуващата структура в различните категории, би се увеличило спрямо съществуващите нива с до 7,5 % с тенденция при равни други условия ефекта да се намали поради отбелязването за част от автомобилите на реалната екологична категория (съществува значителен дял на автомобилите за които този показател не е упоменат в регистрационния талон, но реално съществува). В предложения вариант облагането на товарните автомобили до 3,5т. би довело до допълнително увеличаване на данъка с около 5%. При тези условия в общият случай :

-          на  по старите и по неекологичните автомобили, както и на товарните автомобили до 3,5 т. ще им бъдат определяни по-високи данъци

-           на автомобилите, които са по-нови и са с екологична категория Евро 5 и 6 данъците ще са сравними с или по ниски от досегашните, а за част от автомобилите с мощност над 74 kW и значително по-ниски размери.

Максималните граници на увеличението за автомобили до 150 Kw би било около 40 лв. (за автомобил над 20г. с екологична норма 1 или 2 с досегашни размери на данъка около 200 лв.) и максимално намаление от 400 лв. за автомобил до 5 г. Евро 6  с мощност до 140 кW ( с досегашен данък около 590 лв.) В общият случай разликите в индивидуалните данъци биха били доста по-малки – средното общо увеличение за автомобилите до 140 кW е 14 лв. (в масовия случай е  8-19 лв.), средното намаление е 68 лв. (в масовия случай 14-122 лв.)  

Промяната при равни други условия на първоначалните размери с 20%  спрямо сегашните ще измени общата сума на начисления данък за цялата община със 13-27%. При увеличение с 20% само автомобилите с екологична норма Евро6 и мощност над 74 kW ще имат намаление на данъка, общо начислените данъци за автомобили ще са с 17% повече, а допълнителните данъци от товарните автомобили ще възлязат на около 10% спрямо данните за 2018г. При намаление с 20% почти всички индивидуални размери ще намалеят спрямо досегашните (с изключение на товарните автомобили), начисления данък за автомобилите ще е със 17% по малко, а увеличението от облагането на товарни автомобили няма да достигне 4% спрямо общо начислените за 2018г. данъци.

Приемането при равни други условия на максимални коефициенти за екологичност от своя страна при равни други условия ще доведе до увеличение на общата сума на начисления данък за цялата община със 25 % като най-голямо ще е индивидуалното увеличение на 5 до 10 годишните автомобили (и в по малка степен за всички останали автомобили) без Евро 5 и 6 – около 50 лв. (в средния клас автомобили), за сметка на по-малкото намаление във всички категории автомобили с Евро 5 и 6 над 74 kW (350 лв. за автомбил до 5г. с Евро6 и мощност до 140 кW).  В този случай приходите от товарни автомобили до 3,5 т. ще увеличат облагането с около 11% спрямо данните за 2018г.


 Проект за промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

 Предложение

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново