Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 31 януари, четвъртък, от 14 часа

 

На 31.01.2019г (четвъртък) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 65-тото заседание на ОбС-Дряново, свикано от председателя на съвета Георги Казаков, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (вх.№0700-1/10.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Приемане на Общински план за младежта за 2019г (вх.№0700-9/23.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Предложение на Кмета с проект за решение
Общински план за младежта за 2019г
Отчет за 2018г
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Приемане на План за действие за общинските концесии в община Дряново за 2019г (вх.№0700-8/23.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Предложение на Кмета с проект за решение
План за действие за общинските концесии в община Дряново за 2019г
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

5.     Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2019 година (вх.№0700-6/22.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Предложение на Кмета с проект за решение
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2019г
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.     Определяне на трудовото възнаграждение на кмета на община Дряново (вх.№0801-3/16.01.2019г) Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

7.     Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада, кмета на кметство Ганчовец и кмета на кметство Гостилица (вх.№07  -3/17.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

8.     Утвърждаване проекта за бюджет за 2019г на Община Дряново (вх.№0700-2/16.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Предложение на Кмета с проект за решение
Прил.1          Прил.2          Прил.3          Прил.4          Прил.5
Прил.6          Прил.7          Прил.8          Прил.9
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Одобряване на решение за откриване на процедура за концесия за ползване върху обект - публична общинска собственост (вх.№0700-5/22.01.2019г) /Язовир в землище с. Янтра/ Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на материални активи /паважна настилка/, собственост на Община Дряново (вх.№0700-10/24.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищна регулация за урегулиран поземлен имот: УПИ I-491 от кв.29 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-29/24.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2018 година (вх.№0700-4/17.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13.  Отчет на кмета на община Дряново за изпълнение решенията на ОбС-Дряново за периода м. юли - м. декември 2018г (вх.№0700-7/23.01.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14.  Приемане на Вътрешни правила на Общински съвет – Дряново за предоставяне на достъп до обществена информация (вх.№0800-2/24.01.2019г) Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода юли-декември 2018г (вх.№0800-1/11.01.2019г) Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 


 Материали за 65-тото заседание на ОбС-Дряново на 31.01.2019г /т.т.1-7/

 Материали за 65-тото заседание на ОбС-Дряново на 31.01.2019г /т.8 - Бюджет 2019/

 Материали за 65-тото заседание на ОбС-Дряново на 31.01.2019г /т.т.9-15/

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново