Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Административен капацитет

Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация - Дряново”

Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация - Дряново чрез оптимизиране на структурата и функциите й”  с бенефициент - Община Дряново, Договор  № 13-11-38/ 19. 08. 2013 г.на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обща стойност на проекта: 83 433, 33 лв.
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца.
Обща цел на проекта:
Подобряване на организацията на работа на общинска администрация Дряново за постигане на по голяма ефективност и ефикасност на структурата и функциите и.
Специфични цели:
1. Оптимизиране на структурата на общинска администрация - Дряново.
2. Подобряване на организацията и координацията на работните процеси в администрацията на Община Дряново.
3. Създаване на механизъм за мониторинг и контрол, който да гарантира устойчивост на постигнатите резултати.

03.07.2014 г.
Покана за участие в обществен форум на тема: „Резултати от проведения функционален анализ на общинска администрация Дряново”
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация - Дряново чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, в изпълнение на Договор №13-11-38/19.08.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от името на Община Дряново - бенефициент по проекта, „Интеладвайзърс” ЕООД - изпълнител на дейностите по изготвяне на функционален анализ на общинските администрации, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в обществен форум за представяне на резултатите от проекта и от извършения функционален анализ на общинската администрация.
Форумът ще се проведе на 04 юли 2014 г., от 11 часа, в Ритуалната зала на Общинска администрация - Дряново.
Основната цел на събитието е осигуряване на публичност на окончателните резултати от проекта и запознаване на външните заинтересовани страни с направените изводи, анализи и препоръки от извършения функционален анализ. Присъстващите на форума ще имат възможност да изразят своето мнение по направените изводи и изведените препоръки, както и да отправят конкретни предложения, които да спомогнат за подобряване на структурата и функциите на общинската администрация.
На заинтересованите страни ще бъдат предоставени информационни материали за извършените дейности по време на провеждането на функционалния анализ и постигнатите резултати. Екипът, провел анализа, ще представи мултимедийна презентация с резултатите от функционалния анализ, както и ще представи конкретните препоръки за промени в актовете на общинската администрация, в резултат на изпълнението на Дейност 2 по проекта.
Специфичните цели на проекта са:
• Оптимизиране на структурата на Общинска администрация Дряново.
• Подобряване на организацията и координацията на работните процеси в администрацията на Община Дряново.
• Създаване на механизъм за мониторинг и контрол, който да гарантира устойчивост на постигнатите резултати.
Вашето участие и мнение са от съществено значение за провеждането на функционалния анализ на общинските администрации и постигането на целите на проекта!
В случай че Ви е необходима допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!
Лица за контакт:
Г-жа Антония Спасова - „Интеладвайзърс” ЕООД, ел. поща: a.spasova@inteladvisers.com, тел.: 02/8412977
Г-жа Румяна Дъчева - секретар на Община Дряново, ел. поща: dachevva@dryanovo.bg
Moля да потвърдите вашето участие на имейл: a.spasova@inteladvisers.com

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново