Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект за Наредба за преместваемите обекти на територията на община Дряново

МОТИВИ

към проекта на промени в Наредбата за преместваемите обекти на

територията на Община

/съгласно чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове/

1. Причини, които налагат приемането на промени в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община:

- Наредбата е приета през 2006г., не е актуална към настоящия момент има изменение в нормативната уредба, а именно Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост и нормативни документи;

- поставяне на вендинг автомати – машини за кафе, закуски и напитки на нерегламентирани места, без необходимите разрешителни документи от Община Дряново и съответно не се заплащат такси, съгласно тарифата;

- заемане на общинска площ около заведенията от собствениците, без разрешителни за ползване през летния сезон;

 

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в наредбата:

Синхронизиране на Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Дряново  с условията и реда за поставяне на преместваеми обекти върху общински терени с действащото законодателство в Република България.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства в бюджета на Община Дряново.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Синхронизиране на Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Дряново  с условията и реда за поставяне на преместваеми обекти върху общински терени с действащото законодателство в Република България.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект на наредбата не противоречи на Европейското законодателство и Европейската харта за местно самоуправление и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.


 Мотиви

 Проект за Наредба за преместваемите обекти на територията на община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново