Община
Туризъм
Административни услуги "Местни данъци и такси"

ОБА 13.4 - Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства - (КАО)

Нормативна уредба:

● Чл.54 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/;
● Чл.48 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново.

 Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” попълнена декларация по образец. Декларацията може да бъде подадена по пощата с обратна разписка на адрес : 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32. Данъчнозадължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписана декларация на адрес mdt@dryanovo.bg. Срокът за подаване на декларацията е 2 месечен от датата на придобиване на МПС или промяната в обстоятелството водещо до изчисляване на различен размер, а в случаите на наследяване – 6 месеца.

Дeкларацията се подава когато:

● Пътното превозно средство е придобито по наследство;
Пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
Собственикът/Собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
Са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
Са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ;
● Когато не са изпълнени горните условия декларация не се подава, а данните се получават по служебен път;
● В случаите, когато лицето е продало или прекратило регистрацията на МПС следва да се представи  копие на нотариално заверен договор за покупко – продажба на МПС (или копие на свидетелство за регистрация част I – при бракуване, разкомплектоване и др.).

Описание на резултат от услугата :

Изчисление на дължим годишен данък върху превозните средства и съобщаване на лицето за дължимите суми. В случаите на продажба или разкомплектоване –прекратяване на начисленията на дължим данък.

Необходими документи:

● ДЕКЛАРАЦИЯ по образец (има два различни формуляра за леките автомобили и за останалите МПС);
● Документ за самоличност;
● Документ за придобиване (договор, фактура, превод на документите на български език от лицензиран преводач – при придобиване на превозното средство от чужбина);
● Копие от свидетелство за регистрация (част I), издадено от сектор „Пътна полиция”;
● Копие на документ за платен данък върху превозните средства (ако данъка е платен от продавача за времето до края на календарната година);
● Пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото;
● Копие за решение на ТЕЛК /за лек автомобил до 117,64 KW и обем на двигателя до 2000 куб.см, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% /.

Забележка:

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. В случаите, когато наследодателя е бил с последен постоянен адрес на територията на Община Дряново удостоверение за наследници се предоставя служебно.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Не се издава индивидуален административен акт – декларацията е основание за изчисление на дължим годишен данък върху превозните средства за съответната година.

Срок на изпълнение:

Съгласно процедурите на ДОПК.

Такса: 3.00 лв.

*банкова сметка: IBAN : BG60 SOMB 9130 8449 6897 44
Общинска банка АД - ФЦ Габрово BIC: SOMBBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги


 Декларация 2

 Декларация 1

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново