Община
Туризъм
Социални услуги, предоставяни в общността

Изнесени работни места - гр. Дряново към Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Севлиево

Основна дейност на Изнесено работно място - Дряново е отпускане на различни видове социални помощи на лица в неравностойно социално положение: лица с намалена трудоспособност, самотни родители, многодетни майки и еднократни помощи при инцидентно възникнали нужди на граждани по реда на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. 

Друга основна дейност на Изнесено работно място гр. Дряново е работа със следните групи деца в риск: 
• Деца, живеещи в семейства в неравностойно социално положение;
• Деца с увреждания;
• Деца с отклоняващо се поведение и деца, отпаднали от училище;
• Деца настанени в специализирани институции;
• Деца без родители или такива, които родителите не полагат грижи, живеещи при близки и роднини;
• Деца, жертва на злоупотреба, насилие или експлоатация в или извън семейната среда;
• Деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта.

От приемането на Закона за закрила на детето през 2000 г., отдел "СЗ" е консултирал и приложил мярка за закрила на около 400 деца от община Дряново. Органите на местната власт, които вземат решения и контролират дейността в социалната сфера са Общински съвет – Дряново, като законодателен орган и ръководството на Община Дряново, като изпълнителен орган. 

Специфичната социална проблематика се разглежда и обсъжда в Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване към Общински съвет – Дряново. Общественият контрол при осъществяване на социалното подпомагане се извършва от "Обществения съвет за социално подпомагане". В структурата на общинска администрация по социалните проблеми работят: Зам. кмет "Хуманитарна политика" и мл. експерт "Социални дейности". Социалните услуги на територията на общината се извършват от "Дом за възрастни с деменция", гр.Дряново, "Дом за възрастни с психични разстройства", с.Радовци, Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за стари хора, Защитени жилища.

Експерти "Закрила на детето" - тел. 0676/7 3231;
Експерти „Социални помощи” и „Хора с увреждания и социални услуги” - тел. 0676/7 3203. „Дирекция Социално подпомагане” гр. Севлиево
Директор: Здравка Лалева - тел. 0675/3 5275

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново