Община
Туризъм
Социални услуги, предоставяни в общността

Защитено жилище за хора с физически увреждания - гр. Дряново

Защитено жилище за възрастни с хора с физически увреждания е разкрито със Заповед № РД01-517/09.06.2008 година, на изпълнителния директор на АСП, считано от 01.08.2008 година. Услугата се управлява от външен доставчик - Дружество за социално подпомагане Дряново, по сключен договор № 186/ 26.09.2008 година.

Същност на социалната услуга, дейности.
Защитеното жилище предоставя форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти. Създава условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите. Осъществява дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици. Осигурява пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

Дейности: обучителни, трудотерапия, терапевтична, медицинска и социална рехабилитация. 

За обезпечаване на дейността работи екип от специалисти: 2 социални работници, медицинска сестра - 1, психолог - 0,5 , трудотерапевт - 1, шофьор - 0,5. 
Целева група включва пълнолетни мъже и жени с физически увреждания, настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени, както и лица от общността с цел превенция на настаняването в институция.

Социална услуга „Защитено жилище” се предоставя в източната част на населеното място в т.н. градче на слепите. То се помещава на първи етаж в масивна сграда с разгърната площ - 178.26 кв. м. и дворна площ от 0.300 кв. м. Защитено жилище разполага с: 
- 4 спални помещения за потребителите на услуга с по 2 легла;
- 1 Дневна зала за провеждане на обучителни занимания, трудотерапия, медицинска и социална рехабилитация и дейности за осмисляне на свободното време;
- трапезария (столова) за хранене и провеждане на кулинарни занимания;
- малък офис за персонала;  
- наличие на собствен транспорт - МПС „Фолксваген” рег. № ЕВ 02 49 АМ, собственост на Сдружението, с 8 +1 места, няма платформа. Базата е обзаведена и съобразена с индивидуалните потребности на ползвателите на ЗЖ, а пред сградата на социалното заведение е оформена малка парково пространство с места за отдих и почивка. Създадени са условия за придвижване на ползвателите с помощни средства.

Предоставените социални услуги в „Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания” са съобразени с критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. Те са основани на социалната работа при прилагане на индивидуален подход с потребителите и са съобразени със специфичните потребности на всяко настанено лице.

За реализиране на целите на услугата „Защитено жилище” се провеждат:
- ежедневна трудова, занимателна и обучителна терапия за придобиване на умения за самообслужване; помощ в домакинството; пазаруване и изготвяне на бюджет и създаване на условия за бит и живот в малка група. Чрез нея се подпомага социално-трудовото адаптиране на лицата в риск, преодоляване на трудности и интегриране в обществото;
- рехабилитация, включваща реализация на групови и индивидуални рехабилитационни програми, включващи активна кинезитерапия и механотерапия за възстановяване на увредените мускули и мускулни групи; комплекси упражнения за запазване и поддържане на двигателните функции на лицата и стимулиране на различните телесни тъкани;
- дейности за образование и обучение - за ограмотяване - писане, четене, Смятане; работа с компютър и Интернет; участие в дискусии, практически занимания и индивидуална социална работа за преодоляване на изолацията; подпомагане на общуването; подобряване на социално-поведенческите умения;
- помощ за самостоятелно организиране на свободното време;
- организиране на срещи с близки и приятели; организиране на културни и религиозни празници; именни и рождени дни и насърчаване на потребителите за участие в тях.

Адрес:
гр. Дряново ж.к.”Успех” бл.13
Телефон: 0676/ 7 10 55, тел./факс 0676 7 41 58
Капацитет - 8

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново