Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДРЯНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

инж. Мирослав Семов - кмет на Община Дряново

 

Относно:   Промяна в чл. 36, ал. 1 от Раздел VII Такси за административни услуги на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

 

         УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

От 16 февруари 2019 г. по отношение на всички държави членки на ЕС влиза в сила и е задължителен за прилагане Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 /Регламента/.

Регламентът въвежда изготвянето на многоезични стандартни удостоверения към официални документи, издадени от органите на държава членка в съответствие с националното й право. Предназначението на многоезичните стандартни удостоверения е да се улесни преводът на официалните документи, към които са приложени и същите не циркулират като самостоятелни документи между държавите членки.

В тази връзка за Община Дряново възниква задължение за издаване на следните многоезични стандартни удостоверения по утвърдени с Регламента образци, удостоверяващи фактите:

1. Раждане, чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение - улеснение на превода (ПРИЛОЖЕНИЕ I към Регламента).

2. Смърт, чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение - улеснение на превода (ПРИЛОЖЕНИЕ III към Регламента).

3. Брак- чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение - улеснение на превода (ПРИЛОЖЕНИЕ IV към Регламента).

4. Брачна дееспособност - чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение - улеснение на превода (ПРИЛОЖЕНИЕ V към Регламента).

5. Семейно положение - чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение - улеснение на превода (ПРИЛОЖЕНИЕ VI към Регламента).

6. Местоживеене и/или местопребиваване - чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение - улеснение на превода (ПРИЛОЖЕНИЕ X към Регламента).

Необходимо е да се въведат нови такси за издаване на тези многоезични удостоверения.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Дряново е публикуван на интернет страницата на Община Дряново, заедно с мотивите.

Въз връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Дряново да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.  21, ал.  1 т.  7  и ал.  2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1191 Общински съвет - Дряново

 

1. Допълва чл. 36, ал.1 от Раздел VII Такси за административни услуги на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, както следва:

1.1. т. 19 (нова) - за издаване на Многоезично стандартно удостоверение (улеснение на превода) - за раждане, смърт, брак, брачна дееспособност, семейно положение съгласно  Регламент (ЕС) 2016/1191 - 3 лв.

1.2. т. 20 (нова) - за издаване на Многоезично стандартно удостоверение (улеснение на превода) - местоживеене и/или местопребиваване съгласно  Регламент (ЕС) 2016/1191 - 2 лв.

2. Възлага на кмета на Община Дряново да оповести промените в Наредбата чрез местните медии, за да стане достояние на населението на общината.

 

 

 

ИНЖ. МИРОСЛАВ СЕМОВ  

Кмет на Община Дряново


 Предложение

 Мотиви

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново