Община
Туризъм
Административни услуги "Местни данъци и такси"

ОБА 13.6 - Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството - (КАО)

Нормативна уредба:

● Чл.110, ал.1, т.12 и т.13 и чл.115, във връзка с чл.3; чл. 4, ал. 3; чл.14; чл.23; чл.32; чл.37; чл.41; чл.54; чл.60, ал.6; чл.61н; чл.61р от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/;
● Чл.87, ал. 7; чл.88-96; чл.264, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
● Чл.52 , т. 52.2, 52, 52.3, 52.4, 52.5 на Приложение № 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Искането може да бъде подадена чрез поща с обратна разписка на адрес 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32. Данъчнозадължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписано искане на адрес mdt@dryanovo.bg.

Описание на резултат от услугата :

Издаване на необходимото удостоверение (декларирани данни, дължими или платени размери на данъците, липса на задължения по чл.87 от ДОПК, за липса на задължения за данък МПС и др.) или заверени копия на документи (приети декларации, издадени квитанции и др.).

Необходими документи:

● Искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно или други документи  в случаите по чл.74, ал.2 от ДОПК (разпореждане на съд или декларация с изрично съгласие на данъчно задълженото лице), когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото.
● Удостоверение за наследници  /по служебен път/.

Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Удостоверява факти и обстоятелства към момента на издаване.

Срок на изпълнение:

До края на работен ден – за удостоверение за които е заплатено за бърза услуга;

● Удостоверения по договор с НАП се изпълняват се за 7 календарни дни;

От 1 до 7 дни от подаване на искане о образец – за всички останали случаи.

Такса:

Удостоверения   - обикновена услуга  4 лв.

                                     - бърза услуга  -  8 лв

● Удостоверения по договор с НАП  -  5 лв.

● Дубликат за платен данък МПС  –  3 лв.

● Издаване на заверено копие от декларации по ЗМДТ  -  обикновена услуга - 5 лв

                                                                                                           -  бърза услуга - 10 лв

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448007 / Такси за административни услуги


 Искане

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново