Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 29 март, петък

На 29.03.2019г (петък) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 67-мото заседание на Общински съвет - Дряново, свикано от председателя на общинския съвет Георги Казаков, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Промяна в Глава II, Раздел V от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№3900-2/22.01.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Промяна в чл.36 ал.1 от Раздел VII „Такси за административни услуги“ на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-25/15.03.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

4.     Предложение с вх.№0700-28/22.03.2019г относно:
1. Отменяне на Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Дряново, приета с Решение №506 от 28.12.2006г от Протокол №61 на Общински съвет – Дряново.
2. Приемане на нова Наредба за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Дряново.
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

5.     Удостояване на Мариана Печеян със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0801-17/15.03.2019г)
Вносител: д-р Нено Ненов – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2019г – 31.12.2019г (вх.№0700-27/18.03.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Приемане на План за развитието на социалните услуги в община Дряново за 2020 година и Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в план за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018 година (вх.№0700-26/25.03.2019г)

       - План за 2020 и Отчет за 2018
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“.

8.     Актуализиране на дейности от Приоритет 1 – Образование, от Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново 2018-2020г (вх.№0700-24/14.03.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Отдаване под наем на помещения част от недвижим имот - частна общинска собственост – Поликлиника, с идентификатор 23947.501.129.1 по КК на гр. Дряново (2700-45/08.03.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

10.  Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево, за 2018г (вх.№0700-23/08.03.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.  Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014-2020г (вх.№0700-22/08.03.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.  Предложение с вх.№ОБА3-03-1/18.03.2019г относно:
1. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод за изграждане на обект: „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“.
2. Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на трасе на довеждащ водопровод Ø75/4,5 мм, преминаващо през имоти общинска собственост в землището на с. Чуково, с дължина на трасето от 650 м и сервитут 3 м /по 1,5м от двете страни на водопровода/.
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Даване на съгласие и разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот: УПИ I – „Детски ясли“ от кв.31 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-2/25.03.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14.  Покана за редовно Общо събрание на съдружниците на „Регионално депо за отпадъци - Севлиево“ ООД (вх.№2700-30/25.03.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.


 Материали за 67-мото заседание на ОбС-Дряново, 29.03.2019г

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново