Община
Туризъм
Социални услуги, предоставяни в общността

Защитени жилища - с. Царева Ливада

В рамките на проект на „Дружество за умствено и психически увредени лица” – гр. Дряново са разкрити две защитени жилища за лица с интелектуални затруднения в с. Царева ливада. Те са организирани като държавна дейност и децентрализирана социална услуга, с капацитет общо 14 мъже и жени и 9 човека обслужващ персонал. 
"Защитени жилища" е социална услуга - резидентен тип, за хора с различна степен на умствена изостаналост.
В първото защитено жилище живеят шест жени, изведени от ДВПР - с. Радовци. Второто защитено жилище функционира от 01.12.2006г. В него живеят 8 потребители на социалната услуга – четирима мъже и четири жени с интелектуални затруднения, изведени от различни специализирани институции.

Цели на Защитените жилища:
• постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения;
• осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната;
• подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с интелектуални затруднения.

Дейности в Защитените жилища:
• обучение в елементарни хигиенни умения и формиране на хигиенни навици
• обучение в битови умения 
• усвояване на трудови умения 
• усвояване на социални умения и участие в живота на общността
• развитие и поддържане на способности за учене
• развитие на творчески способности 
• спорт
• летувания, екскурзии, празнуване на празници 
Екипът от специалисти в Защитените жилища се изготвят индивидуални оценка и и индивидуален план за грижи, в съответствие с нуждите на всеки потребител, на всеки шест месеца.

През деня клиентите ползват социалната услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания” в гр. Дряново. Изграждат се умения за преодоляване на трудности, като се използват наличните възможности на клиентите с акцент върху социалното възстановяване. Прилага се индивидуален подход и услугите са съобразени с конкретните потребности на всяко лице. Обединяването в групи на лица с различна степен на умствена изостаналост има за цел насърчаване на взаимопомощта в процеса на съвместно съжителство. В Защитените жилища се организира и провежда цялостна възпитателна работа с потребителите на социалната услуга, като трудотерапевтите ръководят битовата им дейност. Подпомага се физическото, умственото и социално -трудовото адаптиране на клиентите. Целта е извеждане от Защитените жилища и интегриране в обществото.

Управител: Румяна Пенева
Tел. за връзка: 06723/23 32;06723/22 40 

 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново