Община
Туризъм
Новини

Обява на подбор за длъжността ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

ОБЯВЛЕНИЕ

    В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.018-0049-С01 „Заедно в различието“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Необходими документи:

  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие от диплома за завършено средно образование
  • Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дряново. Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dryanovo.bg

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено средно образование
  • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
  • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
  • Владеене на езика на общността
  • Комуникативни умения
  • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Задължителни изисквания за заемане на длъжността:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 30.04.2019 г. 17.00 часа.

Документите се подават в деловодството на Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

- Работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

- Подпомагане при попълване на различни документи;

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на информационното табло на Община Дряново и ще се публикуват на официалния уебсайт на Общината – www.dryanovo.bg

 


 Заявление

 Обява Здравен медиатор

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново