Община
Туризъм
Новини

Обява на подбор за длъжността МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ - 2 работни места

ОБЯВЛЕНИЕ

             В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.018-0049-С01 „Заедно в различието“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ – 2 РАБОТНИ МЕСТА

 

  1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Минимална образователна квалификационна степен: висше или полувисше образование, степен бакалавър.

Професионален опит - не се изисква. Професионален опит в сферата на здравеопазването е предимство.

Допълнителна квалификация – не се изисква.

Задължителни изисквания за заемане на длъжностите:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Заявление за участие в подбора /по образец /
  • Документ за самоличност (копие);
  • Автобиография /по образец /;
  • Документи за удостоверяване на професионален опит - копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;
  • Копие от диплома за завършено образование;

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА (В РАМКИТЕ НА ЕДИН ДЕН):

  • Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
  • Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
  1. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 30.04.2019 г. 17.00 часаДокументите се подават в деловодството на Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на информационното табло на Община Дряново и ще се публикуват на официалния уебсайт на Общината – www.dryanovo.bg


 Заявление

 Обява Медицински лица

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново