Община
Туризъм
Новини

Обява на подбор за длъжността ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР - 2 работни места

ОБЯВЛЕНИЕ

             Община Дряново в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.018-0049-2014BG05M2OP001-C01 по проект „Заедно в различието“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОБЯВЯВА ПОДБОР

     ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 2 РАБОТНИ МЕСТА

  1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

     Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина и училището и подпомага активното включване на родителите в образователния и социалния живот на децата и учениците. Работи с децата и техните семейства от ромски произход относно мотивиране за редовно посещения на детска градина и училище и продължаване на образованието. Улеснява процеса на комуникация между местната общност и институциите. Съдейства на учителите и ръководството на училището за привличане и задържане на децата в училище.

  1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
  • Образователна степен: завършено средно образование.
  • Професионален опит - не се изисква.
  1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Познаване културните и социални проблеми на общността;

- Владеене езика на общността – ромски и/или турски;

- Добри комуникативни умения;

- Да има мотивация, нагласа и желание за работа с деца и ученици от етническите малцинства и техните семейства.

Задължителни изисквания за заемане на длъжностите:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

- Заявление за участие в подбора /по образец /

- Документ за самоличност (копие);

- Автобиография /по образец /;

- Копие от диплома за завършено образование;

  1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

- Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

- Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

  1. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 30.04.2019 г. /сряда/ 17.00 часа

Документите се подават в деловодството на Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на информационното табло на Община Дряново и ще се публикуват на официалния уебсайт на Общината – www.dryanovo.bg

 


 Автобиография

 Заявление

 Обява Образователен медиатор

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново