Община
Туризъм
Административни услуги "Местни данъци и такси"

ОБА 13.7 - Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследството - (КАО)

Нормативна уредба:

● Чл. 32, ал.1 и чл. 41 във връзка с чл. 29, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” попълнена декларация по образец. Декларацията може да бъде подадена чрез поща с обратна разписка на адрес 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32. Данъчнозадължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписана декларация на адрес: mdt@dryanovo.bg. Срокът за подаване на декларацията е 6 месеца от узнаване, че наследството е открито.

Описание на резултат от услугата :

Изчисление на дължим данък върху наследството и издаване (след заплащане на дължимите суми)  на удостоверение, за платен данък върху наследството.

Необходими документи:

● Декларация по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото;
● Копие на удостоверение за наследници (при наследство)/по служебен път/ или копие на завещание при подаване на декларацията от заветник;
● Други документи в зависимост от това, какво включва наследственото имущество.

Забележка:

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. В случаите, когато наследодателя е бил с последен постоянен адрес на територията на Община Дряново удостоверение за наследници се предоставя служебно.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Не се издава индивидуален административен акт – декларацията е основание за изчисление на дължим данък.

Срок на изпълнение:

Съгласно процедурите на ДОПК (удостоверението за заплатен данък върху наследствата се издава в седем дневен срок от подаване на искането и заплащане на дължимите суми).

Такса:

4 лв. за издаване на удостоверение (в случай, че не е необходимо издаване на удостоверение Вие не трябва да заплащате такса)

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448007 / Такси за административни услуги

 


 Декларация

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново