Община
Туризъм
Административни услуги "Местни данъци и такси"

ОБА 13.9 - Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищни имоти - (КАО)

Нормативна уредба:

● Чл.14 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/;
● Чл.19 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново;
● Чл.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” попълнена декларация по образец. Декларацията може да бъде подадена по пощата с обратна разписка на адрес 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32.Данъчнозадължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписана декларация на адрес mdt@dryanovo.bg. Срокът за подаване на декларацията е 2 месечен от датата на придобиване на имота или промяната в обстоятелството водещо до изчисляване на различен размер на данъка, а в случаите на наследяване на недвижим имот – 6 месеца.

Забележка:

Към момента декларацията служи и за определяне на размера на такса битови отпадъци. В случай, че имота не се използва или желаете таксата да се определя на база съд следва да подадете декларация по образец преди края на предходна година (за новопридобитите имоти – в 2 месечен срок).

Описание на резултат от услугата :

Изчисление на дължим годишен данък върху недвижимите имоти.

Необходими документи:

● ДЕКЛАРАЦИЯ по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото;
● Копие от документ за собственост – нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение и др.;
● Копие от удостоверение за наследници (при наследство);
● Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация (при ново строителство);
● Копие за решение на ТЕЛК (при основно жилище);
● Копие от акт за смърт – при починал ползвател;
● Справка за отчетната стойност на имота (от счетоводните регистри – за нежилищни имоти придобити от предприятия).

Забележка:

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. В случаите, когато наследодателя е бил с последен постоянен адрес на територията на Община Дряново удостоверение за наследници се предоставя служебно.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Не се издава индивидуален административен акт – декларацията е основание за изчисление на дължим годишен данък върху недвижимите имоти за съответната година (за което лицето се уведомява ежегодно в срок до 01 март).

Срок на изпълнение: съгласно процедурите на ДОПК.

Такса: Няма такса.


 Декларация клиент

 Декларация количество

 Декларация намаление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново