Община
Туризъм
Решения

Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост

На 18.04.2019г в ОбС-Дряново е внесен Протест от прокурор при РП-Габрово, против чл.21 ал.1, ал.2 и ал.3, чл.21а ал.4 т.1 и ал.7 т.1 и чл.34 ал.4 от Наредбата за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост. На основание чл.185, чл.186 ал.2 и чл.193 ал.1 от Административно-процесуалния кодекс се иска отмяна на оспорваните текст от Наредбата като незаконосъобразни. Протестът е изпратен до Административен съд - Габрово, Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново.

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал.1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.

 

Дата на публикуване: 25.04.2019г.

 


 Протест на РП-Габрово, Териториално отделение - Дряново

 Наредба за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново