Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Административен капацитет

Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

15.01.2014 г.
Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване  и провеждане на политики”, Договор № 13-13- 68/12.11. 2013 г. на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Община Дряново - бенефициент по ОП „Административен капацитет”.
На 12.11.2013 г. Община Дряново подписа договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 79 038,54 лв. проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от Общинска администрация Дряново“ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) 2007 - 2013 г., приоритетна ос: І „Добро управление”; подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”; бюджетна линия: BG 051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата цел на проекта е въвеждане на ефективни механизми и правила за мониторинг и контрол при изпълнението на политики от Община Дряново за успешно стратегическо планиране за периода 2014-2020 г., а продължителността му е 9 месеца.
Специфичните цели на проекта са:
- Създаване на ефективна система за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики;
- Повишаване капацитета на общинска администрация Дряново за качествено разработване и изпълнение на стратегически документи на общината в координация и партньорство с всички заинтересовани страни;
- Подготовка на общината за успешно планиране и прилагане на политики в следващия програмен период 2014-2020 г.;
- Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики за устойчиво развитие в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.
Целевата група  на проекта обхваща:
- Общинска администрация (основна целева група),
- Структури на гражданското общество, НПО и бизнес организациите на територията на община Дряново.
Основни дейности за изпълнение на проекта:
1. Организация и управление на проекта.
2. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново.
3. Разработване на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020 г.
4. Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Дряново.
5. Разработване на стратегически планови документи на Община Дряново за периода 2014-2020 г.
- Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2014-2020 г.
- Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014-2017 г.
- Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014-2020 г.
6. Дейности за информация и публичност.
За включването на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на новия Общински план за развитие и на горепосочените стратегически планови документи ще бъдат организирани поредица от срещи със заинтересованите страни, дискусионни панели, обществени форуми и обсъждания.

16.01.2014 г.
Покана
Община Дряново кани всички заинтересовани страни на встъпителна пресконференция по проект №13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Събитието ще се проведе на 17 януари 2014 г. от 14,00 ч.в Ритуалната зала на Община Дряново.

20.01.2014 г.
Първа пресконференция по проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от Общинска администрация Дряново“.
На 17.01.2014 година в ритуалната зала на Община Дряново се проведе встъпителна пресконференция за представянето на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от Общинска администрация Дряново“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-68/12.11.2013 г. на обща стойност 79 038,54 лв. и продължителност 9 месеца.
Проектът е изключително важен за разработването на основните стратегически документи на Общината за новия програмен период 2014-2020 година“, заяви по време на представянето му Даниела Енчева - зам. кмет на Община Дряново и ръководител на проекта. Подкрепата на Оперативната програма ще допринесе за по-голямата публичност и прозрачност при формирането на общинските политики и ще осигури възможност за по-активно участие на заинтересованите страни - общинска администрация, бизнес, НПО, граждани в разработването на стратегическите планови документи за следващия програмен период.

29.03.2014 г.
Община Дряново избра изпълнители за „Разработване и оценка на стратегически документи на общинска администрация Дряново”.
С Решение по Заповед № 79/04.03.2014 г. на Кмета на община Дряново са избрани изпълнителите за разработване и оценка на стратегически документи на общинска администрация Дряново. Изборът е в резултат на проведена процедура по реда на глава 8 а от ЗОП - публична покана с две обособени позиции: обособена позиция 1 „Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Дряново 2014-2020 г.“ и обособена позиция 2 „Разработване на стратегически документи на общинска администрация Дряново и извършване на последваща оценка на Общинския план за развитие на община Дряново 2006-2013 г.“
На 13.03.2014 г. Община Дряново подписа договор с „ПроАктив тийм“ ЕООД - гр. София за „Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на община Дряново 2014-2020 година“. Той е в изпълнение на дейност 4 - Извършване на оценки на общински план за развитие на община Дряново, под-дейност 4.2. от ДБФП с рег.№ 13-13-68/12.11.2013 г., сключен между Управляващия орган на ОП „Административен капацитет“ и Община Дряново в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от Общинска администрация Дряново“.
В рамките на 2 месеца след получаване на Възлагателно писмо от Община Дряново, екипът на „ПроАктив Тийм“ ЕООД трябва да извърши предварителна оценка на ОПР на община Дряново 2014-2020 г. в съответствие с изискванията на Възложителя и действащото законодателство, в т.ч. чл. 32 ал.1 от ЗРР. изпълнителят следва да изготви доклад за предварителна оценка на ОПР, който съгласно чл. 32 ал.1 от ЗРР следва да съдържа следните елементи:
1. Оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР.
2. Екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.
За извършването на предварителната оценка, Изпълнителят ще се съобрази със стратегическите документи на национално, регионално и местно ниво и ще проведе необходимите проучвания, дискусии със служители на общинска администрация Дряново и преглед на стратегическите документи на Общината.
На 19.03.2014 г. Община Дряново подписа договор с ДЗЗД „Дряново 2020“ - гр. София за „Разработване на стратегически документи на общинска администрация Дряново и извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на община Дряново 2006-2013 година“. Той е в изпълнение на дейности 2, 3, 4 (поддейност 4.2.) и 5 от ДБФП с рег.№ 13-13-68/12.11.2013 г., сключен между Управляващия орган на ОП „Административен капацитет“ и Община Дряново в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от Общинска администрация Дряново“.
ДЗЗД „Дряново 2020“ е обединение между „БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД - гр. София и „Географика“ ООД - гр. София.
 В рамките на 7 месеца екипът на ДЗЗД „Дряново 2020“ трябва да извърши следните дейности:
1.  Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново.
2.  Съпътстващо обучение, свързано с разработените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново за 8 служители от общинска администрация.
3. Провеждане дискусионен панел и анализ на нуждите на заинтересованите страни от малките населени места в Община Дряново.
4. Разработване на Общински план за развитие на община Дряново за периода 2014-2020 г.
5.  Извършване на последваща оценка на ОПР на община Дряново за периода 2006-2013 г.
6. Обществено обсъждане на политиките, провеждани от Община Дряново (организиране на 3 работни панели и обществен форум).
7. Разработване на стратегически документи на Община Дряново за следващия програмен период:
- Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2014-2017 г.
- Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на община Дряново за периода 2014-2020 г.
- Програма за развитие на туризма на територията на община Дряново за периода 2014-2020 г.

22.04.2014 г.
Покана за идейни предложения за Общински план за развитие на община Дряново 2014-2020 г.
Община Дряново и ДЗЗД „Дряново 2020“ канят жителите на общината да представят идейни предложения във връзка с разработване  на стратегически документи на общинска администрация Дряново и  Общински план за развитие на община Дряново 2014-2020 г. по проект №13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

23.04.2014 г.
Покана
Община Дряново и ДЗЗД „Дряново 2020“ канят жителите на малките населени места от община Дряново на дискусионен панел, свързан с: Проучване на удовлетвореността относно изпълнението на настоящия план за развитие на община Дряново и идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети, в изпълнение на Договор № 34/19.03.2014 г. „Разработване на стратегически документи на общинска администрация Дряново и извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на община Дряново 2006-2013 г.” финансиран по проект №13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Събитието ще се проведе на 30 април 2014 г. от 10 ч. в Ритуалната зала на Община Дряново.

17.05.2014 г.
ДЗЗД „Дряново 2020” представи Анализ на нуждите на заинтересованите страни от малките населени места в община Дряново.
На 16.05.2014 г. ДЗЗД „Дряново 2020” представи доклад за изпълнението на под-дейност 3.1. „Провеждане на дискусионен панел и анализ на нуждите на заинтересованите страни от малките населени места в Община Дряново”. Дейността е подготвителна за разработването на Общински план за развитие на община Дряново 2014-2020 г.
В рамките на дейността бяха идентифицирани заинтересовани страни от малките населени места на община Дряново и беше изготвен списък на заинтересованите страни, използван за формирането на извадки за провеждане на анкетните проучвания по проекта.
На 30 април 2014 г. в сградата на общинска администрация Дряново се проведе Дискусионен панел, в който участваха 12 представители на селата в общината. Дискусионният панел е проведен само сред представители на малките населени места с цел избягване дублирането на събития и допитвания (фокус-групи) до заинтересованите страни, проведени в рамките на проект “Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово”, финансиран по ДБФП № А10-13-15/30.11.2011 г. с бенефициент областна администрация (ОбА) Габрово, по който община Дряново е целева група. Основната цел на дискусионния панел беше присъстващите да изложат проблемите и приоритетите в развитието на населените места, които представляват, които да бъдат взети предвид при разработването на ОПР Дряново 2014-2020 г.
С цел набиране на адекватна качествена информация от заинтересованите страни, като допълнителна дейност към проекта, консултантите проведоха анкетно проучване на обществените нагласи и нагласите на бизнеса за разработване и изпълнение на ОПР Дряново 2014-2020 г. и подготвиха формуляр за генериране на проектни идеи. Анкетните карти бяха достъпни он-лайн, а формулярът беше раздаден на присъстващите на дискусионния панел и бе изпратен на заинтересованите страни по електронна поща. В резултат от изпълнение на дейността е изготвен Доклад с анализ на нуждите на заинтересованите страни от малките населени места в Община Дряново, който обобщава и анализира събраната посредством провеждането на посочените по-горе проучвания информация от заинтересованите страни, необходима за разработване на ОПР Дряново 2014-2020 г.

20.05.2014 г.
Разработени са Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново.
Дейността по разработване на Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново е изпълнена в периода 19.03.2014 г. - 19.05.2014 г. 
През първия месец от изпълнението бяха проучени заинтересованите страни в община Дряново и беше изготвен Списък на заинтересованите страни.
Правилата са изготвени под формата на методика - „рамков” документ, който следва да се прилага при мониторинга и контрола на всички политики и стратегически документи, изпълнявани  занапред от общината, с изключение на Общинския план за развитие (ОПР) за периода 2014-2020 г. Изключението се налага поради факта, че в рамките на проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово” с бенефициент областна администрация Габрово, в който Община Дряново е една от целевите групи по проекта, е разработена Методология за наблюдение и оценка на изпълнението на областната стратегия и общинските планове за развитие, която ще бъде прилагана по отношение дефинирането на правила за мониторинг и оценка на новия ОПР на Община Дряново за периода 2014-2020 г.
Към Правилата е разработен формуляр за мониторинг и оценка на общинските политики във формат Excel, в който се отчита изпълнението на стратегическите документи на базата на предварително разработените показатели и индикатори за отчитане и Указания за въвеждане.
Предстои разглеждане на правилата от Общински съвет - Дряново на следващото редовно заседание, а след тяхното приемане – съпътстващо обучение на общинските служители, свързано с тяхното прилагане.

21.05.2014 г.
Покана за участие в дискусионния панел
Община Дряново и ДЗЗД „Дряново 2020“ канят жителите на малките населени места от община Дряново на дискусионен панел, свързан с: Проучване на удовлетвореността относно изпълнението на настоящия план за развитие на община Дряново и идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети, в изпълнение на Договор № 34/19.03.2014 г. „Разработване на стратегически документи на общинска администрация Дряново и извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на община Дряново 2006-2013 г.” финансиран по проект №13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Събитието ще се проведе на 27 май 2014 г. от 10 ч. в Ритуалната зала на Община Дряново.

27.05.2014 г.
 ДЗЗД „Дряново 2020” представи последващата оценка на Общински план за развитие на община Дряново за периода 2006-2013 г.
Последващата оценка на ОПР 2006-2013 г. е изготвена от консултантите в рамките на 2 месеца от получаването на Възлагателно писмо от Община Дряново, при стриктно спазване на приложимото национално законодателство (ЗРР). Оценката обхваща периода на действие на ОПР 2011-2013 г., тъй като през 2011 г. е извършена междинна оценка на ОПР 2006-2013 г., на базата на която той е актуализиран. Документът следните приложения:
Приложение 1: Оценка на изпълнението на препоръките от междинната оценка, извършена през 2011 г.
Приложение 2: Таблица за изпълнение на ОПР 2006-2013 г. (в Excel).
Приложение 3: Проекти на община Дряново за програмен период 2007-2013 г.
Изготвената последваща оценка на ОПР на община Дряново 2006-2013 г. е предадена на Възложителя на 15 май 2014 г.

28.06.2014 г. 
Общински съвет - Дряново прие Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на община Дряново.
На редовното си заседание на 23.06.2014 г., Общинските съветници в Дряново разгледаха и приеха разработените от ДЗЗД „Дряново 2020“ „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на община Дряново“ и възложиха на кмета на общината да предприеме необходимите действия за тяхното въвеждане в администрацията.
Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие ще подпомогнат местната администрация за постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките за устойчиво развитие. Те дефинират методите за оценка на процеса по планиране и изпълнение на общинските политики; оценка на резултатите - степента на постигане на очакваните резултати от провежданите политики; оценка на въздействието от общинските политики, както и ефекта от изпълнението на конкретни стратегически планови документи. Към тях са разработени приложения с конкретни правила, основаващи се на действащото законодателство в различните области, които дефинират конкретните дирекции, в чиито ресор попада изпълнението на секторните политики.
Правилата ще бъдат прилагани при мониторинга и контрола на изпълнението на всички стратегически планови документи на общината, включително и на тези, които предстои да бъдат актуализирани.
Съгласно Приложение II от Договора за безвъзмездна финансова помощ предстои провеждането на съпътстващо обучение за 8 общински служители, свързано с въвеждането и използването на Правилата в дейността на местната администрация.

04.07.2014 г.
8 общински служители обучени за прилагане на Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на община Дряново.
Съгласно ДБФП, под-дейност 2.2. Съпътстващо обучение, свързано с разработените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново стартира след приемането на Правилата от Общински съвет - Дряново.
На 25.06.2014 г. беше изпратено възлагателно писмо до Изпълнителя за организиране на обучение за прилагане на Правилата при мониторинг на секторните политики на общината, съгласно параметрите, заложени в техническата оферта.
Обучението се проведе в гр. Русе като двудневен изнесен семинар в периода 30.06.2014 г. - 01.07.2014 г. и в него участваха 8 служители на общинска администрация на ръководни длъжности.  Екипът на консултантите осигури цялостната организация и логистика за провеждане на обучението, а в края на мероприятието всички участници получиха сертификати за участие в обучението.

14.07.2014 г.
Покана за обществено обсъждане на Общински план за развитие на община Дряново за периода 2014-2020 г.
Община Дряново и ДЗЗД „Дряново 2020” организират на 17 юли 2014 г. от 17,00 ч. в ритуалната зала на Община Дряново обществено обсъждане на Общинския план за развитие на община Дряново за периода 2014-2020 г. Всички заинтересовани страни могат да споделят своите мнения, предложения и препоръки на следния адрес: dryanovo@dryanovo.bg и по време на форума.

24.07.2014 г.
ПроАктив Тийм ЕООД изготви предварителната оценка на новия общински план за развитие на Община Дряново 2014-2020 г.
Предварителната оценка беше извършена от екипа на „ПроАктив тийм” ЕООД - гр. София, в периода 16.07.2014 г.-23.07.2014 г. Документът е изработен в съответствие с изискванията на националното законодателство - Закон за регионалното развитие и Правилник за неговото прилагане, Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България  (2012-2020 г.), одобрени от МРР, Регионален план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.), Областна стратегия за развитие на област Габрово (2014-2020 г.).
Съдържанието на предварителната оценка е определено в законодателството и включва 2 компонента: оценка за социално-икономическото им въздействие и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. Във връзка с изискванията на ЗООС и на Закона за биологичното разнообразие, както и предвид разпоредбите на чл.32 от ЗРР, Община Дряново внесе в РИОСВ – Велико Търново Искане за преценяване на необходимостта за извършване на Екологична оценка на ОПР, съгласно чл.8 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Уведомление за план/програма, съгласно изискванията на чл. 10, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. На 23.07.2014 г. е издадено Решение №ВТ-07-ЕО/2014 г. на Директора на РИОСВ - В. Търново за преценяване необходимостта от екологична оценка за „Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020 г.“, с което не се изисква екологична оценка. Същото е приложено към Предварителната оценка на ОПР на община Дряново, изготвена от „ПроАктив Тийм“ ЕООД. Резултатите и изводите от предварителната оценка са включени в самия ОПР, като част от задължителното съдържание на плана.

25.07.2014 г.
Покана за обществен форум
Община Дряново и ДЗЗД „Дряново 2020” канят заинтересованите страни на обществен форум за обсъждане на:
- Програма за опазване на околната среда на територията на община Дряново за периода 2014-2020 г.
- Краткосрочна програма за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на община Дряново за периода 2014-2017 г.
- Програма за развитие на туризма на територията на община Дряново за периода 2014-2020 г.
Общественият форум ще се проведе на 30 юли 2014 г. от 16,00 ч. в ритуалната зала на Община Дряново г. Всички заинтересовани страни могат да споделят своите мнения, предложения и препоръки на следния адрес: dryanovo@dryanovo.bg и по време на форума.

26.07.2014 г.
Към 2020 община Дряново да се превърне в община с привлекателна жизнена среда и добро качество на живота, съхранила културно-историческото и природното си наследство, с изградена и поддържана техническа и бизнес инфраструктура, осигурила условия за устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, селско стопанство, туризъм и услуги е визията на новия общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
Община Дряново изготви най-важния си стратегически документ - Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. дълги и емоционални дискусии съпътстваха работата на външните експерти и на представителите на местната общност, които се включиха в разработването на документи. Бяха проведени 3 работни срещи на фокус-групи с представители на НПО, бизнеса, местните власти, дискусионен панел с жителите на малките населени места, анкетни проучвания сред заинтересованите страни, срещи със експерти от администрацията, обществено обсъждане и разглеждане във всички постоянни комисии на Общинския съвет. Планът беше приет с Решение №471 от 24.07.2014 г. на ОбС- Дряново.
Главната цел на новия Общински план за развитие на община Дряново е постигането на интегрирано устойчиво развитие и повишаване стандарта на живот, чрез стабилни темпове на икономически растеж на основата на собствените ресурси и местен потенциал на територията.
В рамките на под-дейността беше изготвена и стратегическата рамка на ОПР на община Дряново, съдържаща визията за развитие на общината до 2020 г., както и стратегическите цели, приоритетни области и прилежащите им мерки и конкретни проекти. На основата на стратегическата рамка беше изготвена програма за реализация на ОПР, която включва мерки и конкретни проекти за реализация в периода 2014-2020 г. При формулирането на стратегическите цели и приоритети бяха взети предвид мненията и предложенията на заинтересованите страни, постъпили от анкетните проучвания и дискусионния форум, проведен в рамките на под-дейност 3.1. За постигането на главната стратегическа цел в ОПР са заложени 5 стратегически цели, 10 приоритета и 254 специфични цели, насочени към развитие на икономиката, туризма, техническата инфраструктура, намаляване на бедността, опазване на околната среда, стимулиране на между общинското сътрудничество и повишаване капацитета на общинската администрация. Към всеки един приоритет са заложени мерки, които ще бъдат приложени за постигане на поставените цели.

01.08.2014 г.
Обществен форум за обсъждане на политиките, провеждани от община Дряново.
На 30.07.2014 г. в Ритуалната зала на община Дряново беше организиран обществен форум със заинтересованите страни и широката общественост за обсъждане на политиките, провеждани от Общинската администрация. Основен фокус на срещата беше обхватът и съдържанието на разработените програми. Присъстващите дискутираха съдържанието на стратегическите документи, представени под формата на подробна мултимедийна презентация. На форума бяха представени и Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики, изпълнявани от Община Дряново.

07.08.2014 г.
Покана за заключителна пресконференция
Община Дряново кани всички заинтересовани страни на заключителна пресконференция по проект №13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Събитието ще се проведе на 11 август 2014 г. от 14,00 ч. в Ритуалната зала на Община Дряново.

11.08.2014 г.
Удължаване срока за изпълнение на проекта с 2 месеца
По искане на община Дряново, на 11.08.2014 г. е подписан анекс с УО на ОПАК за удължаване срока на проекта до 12.10.2014 г. основната причина за мотивираното искане на администрацията е постигането на индикаторите за резултат, заложени в проекта, а именно - приемане от Общински съвет на стратегическите документи, разработени в рамките на дейност 5. Въпреки че всички дейности по проекта са изпълнени, ваканцията на общинските съветници през м. август възпрепятства обсъждането и приемането на стратегическите документи в рамките на проекта, което налага удължаване срока на договора за БФП.

25.09.2014 г.
Общински съвет - Дряново прие стратегическите документи, разработени в рамките на проекта
На редовното си заседание на 23.09.2014 г. Общинските съветници от Дряново приеха 3-те програми, разработени в рамките на дейност 5 от проекта и Последващата оценка на действалия до 2013 г. Общински план за развитие. По този начин са постигнати всички индикатори за резултат, заложени по проекта и окончателно са изпълнение всички дейности по договора. С това приключи изпълнението на проекта и предстои подготовка на окончателен технически и финансов доклад и представяне на искане за окончателно плащане.


 Покана-дискусионен панел с жителите на селата

 Обява договор

 Покана-встъпителна пресконференция

 Дневен ред-дискусионен панел

 Анализ на нуждите на заитересованите страни от малките населени места

 Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка

 Покана-работен панел Туризъм

 Покана-работен панел Околна среда

 Покана-работен панел ВЕИ

 Работни панели-програма

 Последваща оценка на ОПР на община Дряново 2006-1013

 Приложение 2 към последваща оценка на ОПР на община Дряново 2006-1013

 Програма-съпътстващо обучение

 Проект на ОПР на община Дряново 2014-2020

 Приложение 1-програма за изпълнение на ОПР 2014-2020

 Покана-обществено обсъждане на ОПР

 Предварителна оценка на ОПР на община Дряново 2014-2020

 Решение ВТ-07-ЕО-2014 на РИОСВ - Велико Търново

 Покана-обществен форум-политики на община Дряново

 Стратегия за развитие на туризма-проект

 Програма за опазване на околната среда 2014-2020-проект

 Краткосрочна програма за ВЕИ и биогорива 2014-2017-проект

 План за реализация на краткосрочна програма ВЕИ

 Покана-заключителна пресконференция

 Програма за опазване на околната среда на община Дряново 2014-2020

 Програма за развитие на туризма на територията на община Дряново 2014-2020

 Краткосрочна програма за използване енергията от ВЕИ и биогорива 2014-2017

 Становище на РИОСВ-програма за опазване на околната среда

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново