Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 28 юни, петък

На 28.06.2019г (петък) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 70-тото заседание на Общински съвет – Дряново, свикано от председателя на съвета Георги Казаков, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Промяна в общинската транспортна схема (вх.№5800-36/14.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.    Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Дряново за 2019 год. (вх.№0800-11/17.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

4.    Промяна в избора на физическо лице за осъществяване управлението, стопанисването, ползването, защитата и опазването на горските територии, собственост на Община Дряново (вх.№07 00-40/24.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

5.    Прекратяване на Договор за наем на имот - публична общинска собственост, сключен между Община Дряново и „Дружество Регионално сдружение за социален просперитет“ гр. София (вх.№0801-33/20.06.2019г)
Вносители: Преслава Демирева, Даниела Василева и Георги Казаков – общински съветници от ПП ГЕРБ.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Издаване на Запис на заповед от Община Дряново в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-39/18.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

7.    Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 217/2237 идеални части от УПИ XXI – за „общ. ползване и хотел“ от кв.117 по регулационния план на гр. Дряново, в който попада Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9809 по КК на гр. Дряново. Утвърждаване на експертна оценка за продажба на 217/2237 идеални части от УПИ XXI – за „общ. ползване и хотел“ от кв.117 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№27 00-105/21.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.    Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 1578/2323 идеални части от УПИ II – за „общ. ползване и хотел“ от кв.83 по регулационния план на гр. Дряново, в който попада Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9812 по КК на гр. Дряново. Утвърждаване на експертна оценка на 1578/2323 идеални части от УПИ II – за „общ. ползване и хотел“ от кв.83 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№27 00-106/21.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.    Даване на съгласие за откриване процедура за продажба, утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Склад за материали, находящ се в гр. Габрово, бул. „Н. Вапцаров“ №41, кв.74, с площ 440 кв.м, представляващ сграда с идентификатор 14218.525.175.5 по КК на гр. Габрово (вх.№2200-348/21.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба, утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор №23947.501.1628 по КК на гр. Дряново с площ 470 кв.м, за който е отреден УПИ VIII от кв.11 /за жилищно строителство/ по регулационния план на града (вх.№2200-886/14.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор23947.501.2234 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ VI от кв.11 по регулационния план на града (вх.№2200-479/21.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-371/24.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищна регулация за урегулирани поземлени имоти: УПИ II–за „битов комбинат“ и УПИVII-за „смесено предназначение“ от кв.85 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-3/24.06.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и за Окръжен съд – Габрово. Избиране на Временна комисия по чл.68 ал.1 от Закона за съдебната власт (вх.№0800-12/20.06.2019г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.


 Покана за 70-тото заседание на ОбС на 28.06.2019г

 Материали за 70-тото заседание на ОбС на 28.06.2019г

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново